Dibabit ul lizherenn

R

r’ geir. bf gw. ra1

ra1 geir. bf (yn cyflwyno dymuniad)

r, c’hallfe/c’hellfe distreiñ! o! na allai ddod yn ôl / ddychwelyd!

r. vezo/vo ar sklerijenn! bydded goleuni!

r. vin dall / r. vin d’an diaoul d’am lonkañ (ma n’eo ket gwir)! (mae’n wir ei wala) tasai Duw’n fy nharo i’n farw yn y fan! / ’tawn i’n ateb y Farn / ’dawn i byth o’r fan! / ’fo(d)lon marw! (ar laf.), ar fy marw!

ra zeufe a-raok an noz! o! na ddeuai/ddelai cyn (y) nos!gobeithio y daw e/hi cyn iddi nosi!

Doue r. viro! na ato Duw! (Duw) a’n gwaredo/helpo!

meulet r. vezo! clod/diolch iddo!

Doue r’ho pennigo! bendith (Duw) arnoch chi!

ra2 (ffurf dreigl. < gra) bf 3 un. pres. myn. ober

mont a r. mae’n mynd

mont a r. (mat)? siwd mae’r hwyl? sut hwyl (sy’)? siwd mae’n mynd/palu/ ceib(i)o (ar laf.)?

ne r. ket forzh din, ne r. netra din ’dyw e’n gwneud (gwahaniaeth) dim i fi/mi, ’dyw e’n men(n)u dim arna’ i; ’does dim gwahaniaeth/ots ’da fi / gen i, (ni) waeth gen i

rabat g. gostyngiad; ad-daliad

r. labour gostyngiad yn yr oriau gwaith, cwtogi’r (oriau) gwaith

r. ’zo war an tiez mae gostyngiad’ cwymp(ad) ym mhris (y) tai, mae pris (y) tai wedi gostwng/cwympo/disgyn

mont war r. prinhau, lleihau (o ran nifer), gostwng

n’eus r. ebet war he zeod ’does dim diffyg/pall/taw ar ei thafod

rabatiñ be. gostwng/cwympo (pris); ad-dalu, rhoi ad-daliad; lleihau

r. d’ub. tawelu rhn (mewn tymer)

rabez torf. -enn b. (bot.) rêp, bresych yr ŷd

rabin1 g. -ed rabi (offeiriad Iddewig)

rabin2 b. -où lôn (goed), rhodfa, llwyb(y)r a choed o’i boptu; ysbaid

dre r. weithiau

rabinad b. -où llawn lôn goed

a-rabinadoù mewn mannau; yn achlysurol, o bryd i’w gilydd

rabot g. -où/rabochoù plaen/plân; stŵr, trwst, twrw, mwstwr, halibalŵ, randibŵ

rabotoù offer, tŵls

pakañ e rabotoù pac(i)o’i bethau, hel ei bac; ei gwadnu/heglu hi, ei hel hi oddi yno; (ffig.) croesi (ffin amser), mynd i’r gogniant (ffig.), dod i ddiwedd ei rawd, marw, darfod

rabotañ be. plaenio, plamo, llyfnu/llyfnhau; gwneud/codi/creu stŵr

rac’h a., adf a rhage. gw. razh1,2,3

rac’hañ be. gw. razhañ

radar g. radar

radell b. -où rafft

raden torf. -enn b. rhedyn torf. -en b.

emañ an aour ganti war ar r. mae hi’n graig o arian, mae digon(edd) o fodd gyda hi, mae hi’n gyfoethog/gefnog iawn

diwan/poulzañ/sevel evel r. e miz Mae tyfu fel madarch, tyfu’n gyflym; tyfu’n drwch

stank evel ar r. yn drwch fel rhedyn

r.-derw llawredynen/marchredyn y derw / y fagwyr, hedyn y derw / y fagwyr

r. dour tafod yr hydd / y carw

radena be. casglu/crynhoi/hel rhedyn

radenek a. yn drwch o redyn, rhedynog, yn llawn rhedyn / yn llawn o redyn

radi g. -où, radi torf. -enn b. radys ll. -en

radiateur g. -ioù rheiddiadur

radikal1 a. radical, rhyddfrydol

radikal2 g. -ed radicalydd, rhyddfrydwr

radikalism g. radicaliaeth

radio g. radio, set radio; peiriant pelydr X

r.-kasetenn radio-casét

R. Breizh-Izel Radio Gorllewin Llydaw

R. Kreiz-Breizh Radio Canolbarth Llydaw

radiografiezh b. radiograffeg

radiografiour g. -ien radiograffwr

radiologiezh b. radioleg

radiologour g. -ien radiolegwr

radioaktiv(el) a. trybelydrol, radioactif

radiom g. radiwm

radiuz g. radius

radom g. -où radom

rae1 (ffurf dreigl. < grae) bf 3 un. amherff. ober qv.

rae2 gb. -ed cath fôr

raer g. -ien gwerthwr (anifeiliaid)

r.-moc’h/-saout gwerthwr moch/ gwartheg

rafe (ffurf dreigl. < grafe) bf 3 un. pres. dibyn. ober

rafia torf. a g. raffia

rafin a. coeth, pur

rag g. achos (gyda perag mewn rhai ymadroddion arbennig)

ar r. hag ar perag yr achos a’r rheswm (pam)

goulenn ar r. hag ar perag holi a holi/chroesholi/stilio

hep r. na perag heb achos na rheswm

rag- rhagd ar ddechrau a., adf ac e.

ragach g. -où clegar; clochdar; cleber; stŵr, trwst

ragachat be. clegar; clochdar; clebran, brawlan, baldorddi, brygawthan

ragacher g. -ien clebryn, clebrwr, brawlwr, ceg fawr (ffig.)

ragain1 g. adladd

ragain2 g. -ed person croes/cynhenllyd/ blin/annifyr/piwis/gwrthnysig, anodd (ei drin)

ragainat be. atgyfnerthu, cael adferiad/ atgyfnerthiad, cael ei gef(e)n ato / ei chef(e)n ati; adfywio

raganv g. -ioù rhagenw; enw bedydd

r.-amresis(at) rhagenwolyn

r.-diabarzh rhagenw mewnol

r.-diskouez(añ) rhagenw dangosol

r.-goulenn(ata) rhagenw gofynnol

r.-gour/-person rhagenw personol

r.-perc'hennañ rhagenw meddiannol/ blaen

r.-pouezañ rhagenw ôl

r.-ren rhagenw goddrychol

r.-renadenn rhagenw gwrthrychol

r.-stagañ rhagenw perthynol

ragaoz bg. rhagbaratoad, cynllun

ragaozañ be. rhagbaratoi, cynllunio, gwneud/paratoi/llunio rhag blaen / ymlaen llaw

rag-eeun/eün adf yn syth ymlaen; yn union/syth, ar unwaith; yn uniongyrchol

rag-eeun/eün da ardd. gyferbyn â, o flaen, yn wynebu

ragell g.,b. -ed clebryn g; clebren b.

ragellat be. clebran, baldorddi, brawlan, brygawthan, parablu, preblan

rag-enep adf gyferbyn

rag-enep da ardd. gyferbyn â, o flaen, yn wynebu

ragenez b. raginizi rhagynys

ragevezh g. rhagofal, gofal ymlaen llaw

r. Doue rhagluniaeth

ragistor g. cynhanes, hanes y cynfyd

ragistorel a. cyn hanes, cynhanesyddol

ragistorour g. -ien arbenigwr ar y cynfyd

ragoberiet a. wedi’i (g)wneud ymlaen llaw

un ti r. tŷ wedi’i baratoi/wneud yn rhannau rhagblaen

ragout g. stiw, cawl trwchus, lobscows

r. bevin cawl cig eid(i)on

r. plaen/seurezed cawl llysiau (heb gig)

rahouenn b. -où rhychwant, 9 modfedd

raio/ray (ffurf dreigl. < graio/gray) bf 3 un. dyf. ober qv.

raje (ffurf dreigl. < graje) bf 3 un. amherff. dib. ober qv.

rak1 ardd. rhag; rhag of(o)n; o flaen, gerbron

aon en deus r. e skeud mae of(o)n ei gysgod arno

rak2 cys. oherwydd, oblegid, o achos

r. aon am eus da vezañ klañv oherwydd mae arna’ i ofn bod yn sâl, o achos bod arna’ i ofn y bydda’ i’n sâl

r. feson c’hlav a ra oherwydd ei bod hi’n bygwth glaw, oherwydd bod graen glaw arni

r.-se felly, o ganlyniad (i hynny), o’r herwydd, oherwydd/oblegid hynny, o achos hynny

rak ma cys. oherwydd, oblegid, o achos

prenet en doa ur wetur nevez r. m’edo deuet da vezañ kozh eben fe brynodd gar newydd oherwydd bod y llall wedi mynd yn hen

rak na cys. rhag of(o)n y, rhag of(o)n) i

r. na gouezhfes rhag ofn y syrthi, rhag (of(o)n) i ti gwympo

diwall mat rak na gollfes an hent bydd yn ofalus/garcus iawn rhag (of(o)n) i ti golli dy ffordd

rakal be. berwi (am y môr); clegar

rakc’hoari g. -où rhagarweiniad, preliwd,

rakdant g. rakdent dant blaen

rakdiviz g. -où rhagymadrodd; cyflwyniad

rakger g. -ioù rhagddodiad

rakig g. -ed sofliar

rakjediñ be. amcangyfri’, cyfri’ ymlaen llaw

rakkambr b. -où/-eier cyntedd

rakkeltiek a. cyn-Geltaidd

rakkemenn be. rhaghysbysu

rakkemenn g. -où rhaghysbysiad

rakkristen a. cyn-Gristnogol

raklañ be. crafu, plicio (llysiau); clir(i)o, carthu (llwnc)

raklavar g. -où rhagair, rhagymadrodd

rakl(ou)er g. -où crafwr, (y)sgrafell

raklun g. -ioù cynllun

rakpae g. -où blaendal

rakprenañ be. tanysgrifio (ar gyfer argraffu llyfr), prynu ymlaen llaw / rhag blaen, rhagbrynu

rakprener g. -ien tanysgrifiwr (i lyf(y)r), prynwr ymlaen llaw / rhag blaen, rhagbrynwr

rakreder g. -ien rhagredegydd

rak-se cys. oherwydd/oblegid hynny; felly

raksell g. rhagolwg

rakskouer b. -ioù patrwm

rakskrid g. -où, rakskrijoù rhagair; rhagymadrodd, rhaglith

raksoñj g. -où rhagdeimlad; rhagdybiaeth

raksoñjal be. rhagdybied/rhagdybio

rakstal b. -ioù blaen siop

raktal1 a. plaen, di-flewyn-ar-dafod, didderbyn wyneb

raktal2 adf ar unwaith, yn union, yn syth, yn ddi-oed, chwap; (yn blwmp ac) yn blaen, yn ddibetrus, yn ddi-flewyn-ar-dafod, yn ddidderbyn-wyneb

r. goude yn union/syth wedyn, chwap wedyn

raktal ma cys. cyn gynted ag y, gydag y; man y

raktres g. -où cynllun/patrwm; braslun ymlaen llaw

raktresañ be. gwneud/llunio/tynnu cynllun, cynllunio, llunio rhag blaen / ymlaen llaw

raktreser/raktresour g. -ien cynllunydd, lluniwr

rakvarn b. -ioù rhagfarn

rakwel g. rhagolwg, cipolwg ymlaen llaw

rakwelet be. rhagweld; darogan

ral1 a. ac adf anghyffredin, anarferol, eithriadol

r. a wech yn anam(a)l/anfynych, unwaith yn y pedwar amser

r. a wech e vez gwelet ganeomp anam(a)l/anfynych/prin/ yn denau iawn y byddwn ni yn ei weld e / yn ei gweld hi, bach/ychydig iawn y byddwn ni yn ei weld arno (fe) / arni (hi)

ur r. a zen dyn anghyffredin/eithriadol/ unigryw /ar ei ben ei hun(an) (ffig. ar laf.), cymeriad hynod

aes-r. eithriadol hawdd

mat-r. eithriadol dda, anghyffredin/ hynod/neilltuol o dda

ral2 g. peth anghyffredin/anarferol/prin/ eithriadol, eithriad

ramas(al) be. casglu, crynhoi

rambreal be. delwi, (ffig.) breuddwydio (ar ddi-hun / liw dydd); synfyfyrio, crwydro'n feddyliol, gwlana, pencawna; babanu, simsanu, sorddanu/swrddanu, ffwndro, mwydro, gwirioni

rambreer g. -ien breuddwydiwr g. -ed

ramgloud g. -ed bolgi, bwytäwr mawr/ anniwall

ramgloudiñ be. bod yn anniwall

ramp a. llithrig; wedi'i (h)iro; (ffig.) cyfnewidiol, anwadal; â thraed hwyaden / chwarter-i-dri

rampadenn b. -où llithr(i)ad; taith/siwrnai fach/fer

rampañ/rampout be. llithro; cerdded â thraed chwarter-i-dri / â thraed hwyaden, cerdded â'r penliniau'n troi allan/mas; sefyll â’i draed/thraed ar led (i gadw cydbwysedd); mynd bag(a)l-di-bowt; camu dros; gwthio (wrth chwarae â chleddyf)

r. e c’henoù / he genoù bod yn gegrwth, agor ei geg/cheg yn syn

taol evezh na rampfes, taol pled e rampfes! gofala na lithri di!

ramparzh g. -ioù rhagfur, gwrthglawdd

rampo adf cyfartal (mewn gêm)

r. omp ’rŷn ni’n gyfartal

rampono g. ffŵl, clown

rampus a. llithrig

ramskoaz g. -ioù golwyth porc, cytled borc

ramz g. -ed cawr; clobyn/cwlffyn (o ddyn)

ramzel a. anferth(ol), enfawr, aruthrol fawr, cawraidd

ran1 b. -ed broga, llyffant melyn

en e/he r.(ig) yn noethlymun, yn gwb(w)l noeth, yn borcyn (ar laf.)

ma/va r.ig! ’nghariad bach/fach i! ’nghalon i! (wrth blentyn)

ober e r. cael hwyl/mwynhad/pleser, mwynhau’i hunan; gwneud ei ffortiwn

ran2: bezañ r. gant ub./udb. dwlu/ffoli/ gwirioni/mopio ar rn/rth, bod yn ddwl/sgut am rn/rth

un tammig eo r. gant ar merc’hed mae braidd yn hoff o’r merched, mae’n fachgen/foi am y merched, mae’n dipyn o ferchetwr

ran3 adf iawn, dros ben

fuloret-r.blin iawn, crac iawn

noazh-r. cwbl noeth

paour-r. tlawd iawn

sot-r. dwl iawn

ran4 ffurf dreigledig < gran bf.1af un. pres. myn. ober qv.

ran forzh/foutre gant se ’dwy’ i’n poeni dim am hynny, ’dyw hynny ddim yn menu dim arna’ i

(ar) randonenn b. (yr) un hen gân/stori

randoner g. -ien hen ddyn ffwndrus, un yn sorddanu, sorddanwr

randoniñ be. siarad dwli/lol/rwtsh, whilia dwli, baldorddi, paldaruo, rwdlan; ffwndro, mwydro, simsanu, sorddanu/ swrddanu; glafoerio

randonus a. (poenus o ) anniddorol/ hirwyntog/blinderus

raneal be. siarad/clebran am betheuach / am fanach bethau / am bethach mân, siarad yn wag, malu awyr, cyboli

ranell1 a. chwilfrydig, busnesgar

ranell2 g. busnesyn

te ’zo ur r.! ur r. out! ’rwyt ti’n fusnesyn!

ranellat be. busnesa(n), gwthio/hwpo’i drwyn/thrwyn ym musnes rhn arall

ranellerezh b. chwilfrydedd

rañjenn b. -où ffrwyn; (ffig.) cadwyn

rañjennañ be. ffrwyno; cadwyno; llyffetheirio

rankles a. anniwall, bolrwth, trachwantus

naon r. gwanc anniwall (am fwyd), gwylder enbyd

ranklez g. -ed bolgi, glwth, un am ei fol(a), bwytäwr anniwall/trachwantus, un bolrwth

rankout be. gorfod, bod o dan orfodaeth, bod â rheidrwydd; bod â dyletswydd; bod yn hanfodol; bod â (dyled) arno/arni

r. a ra din mont, me a rank (din) mont, mont a rankan mae’n rhaid i fi/mi fynd, ’rwy’n gorfod mynd, mae rheidrwydd/gorfodaeth arna’ i fynd

r. d’ub. ober udb. bod yn rheidrwydd ar rn i wneud rhth, bod yn rhaid / yn hanfodol i rn wneud rhth, bod rhn yn gorfod gwneud rhth

eizh den a ranker evit ober al labour-se mae angen/eisiau wyth dyn i gyflawni’r gwaith yna / i wneud y gwaith yna, mae gofyn/rhaid cael wyth dyn ar gyfer y gwaith yna

ha pa rankin hyd yn oed os bydd rhaid i fi/mi

labourat a rankomp ober mae gofyn/rhaid i ni weithio

me a rank digas sikour dezhañ mae’n rhaid i fi/mi gael cymorth iddo

petra/pegement a rankan dit? beth/ faint sy’ arna’ i i ti?

tri vi a ranko mont er wastell / a ranko bezañ lak(a)et er wastell mae eisiau/gofyn rhoi tri ŵy/wy yn y deisen

rann b. -où rhan, cyfran, darn, tamaid; adran, dosbarth; rhaniad, hollt; ceg (ar laf.)

ober e/he r. eus ub./udb. meddiannu rhn/rhth

ober ur r. en udb. hollti rhth

ober ur r. en e vlev / he blev gwneud rhaniad yn ei (g)wallt

rannad b. -où sector; rhan; cylchran

rannadus a. rhanadwy

rannañ be. rhannu; gwahanu; hollti; dweud/yngan, torri (calon; gair)

r. ger (gyda’r neg.) dweud/torri/yngan gair

chom hep r. ger/grik peidio â dweud / peidio ag yngan gair/dim

r. kalon ub. torri calon rhn

r. udb gant ub. rhannu rhth â rhn

bezañ brav r. fav gant ub. bod yn hawdd ymwneud/cytuno â rhn

Gouel Yann a rann ar bloaz e daou damm mae Gŵyl Ifan yn rhannu’r flwyddyn yn ddwy

en em r. ymrannu

rannbarzh g. -ioù rhanbarth

ranndi b. -ioù fflat

ur r. rez-douar fflat llawr gwaelod

rannenn b. -où rhan/cyfran fach/fechan

rannet abf rannañ qv.

r. e galon / he c’halon ei galon/chalon yn torri/friw, yn ddrylliedig o galon

ranngalon b. torcalon, gofid/loes calon

ur r. eo! mae’n ddigon i dorri calon dyn! mae'n dorcalonnus!

rannig b. -où geiryn

ur r.-estlammiñ geiryn ebychol

ur r. goulenn geiryn gofynnol

ur r.-verb geiryn berf

rannvro b. -ioù ardal; rhanbarth, talaith

Kuzul-R. B Cyngor Rhanbarthol Llydaw

rannvroel a. rhanbarthol

rannvroelour g. -ien rhanbarthwr

rannyezh b. -où tafodiaith, iaith

r. Leon tafodiaith/iaith Leon

r. kontelezh Penfro tafodiaith/iaith Sir Benfro

rannyezhel a. tafodieithol

rannyezhouriezh b. tafodieitheg

ranous a. trwynol; ceintachlyd, conanllyd; diserch, sarrug

ranouziñ be. siarad drwy'r trwyn; conan, ceintach(u), swnian

rañv b. -où rhaw

rañvad b. -où rhofiad, rhawaid, llond rhaw

rañvat be. rhofio; clir(i)o; cipio, crafangu; dwyn/dwgyd, lladrata, mynd â, cymryd (heb ganiatâd)

raoskl torf. -enn b. cyrs ll. corsen, cawn ll. -en

raouliañ be. bod yn gryg(lyd); mynd yn gryg(lyd), crygu

raouliet a. cryg(lyd), bloesg, garw (am lais/leferydd)

rapariñ be. atgyweirio, cyweirio, trwsio, helpu

rask1 b. -où (y)sgrafell

rask2 g., raskadenn b. craf(i)ad; methiant (prawf, arholiad)

ur r. amann craf(i)ad / haenen denau o fenyn

raskañ be. crafu, (y)sgrafellu, rhygnu; pil(i)o, plicio; lledu, llyfnu, llyfnhau; dileu; methu (prawf, arholiad); clegar; clebran

n’ez-peus/teus ket ezhomm da r. an amann war da vara evel-se! ’does dim eisiau i ti grafu/dolio’r menyn ar dy fara fel yna!

rasker g. -ien crafwr; clebryn/clebrwr

raspaotr g. -ed rhampen, tomboi

rastell b. -où, restell/rastilli rhast(a)l, cribyn; rhaca; rac; erial; (ar laf.) rhes (o ddannedd)

r. ar skinwel erial y teledu

r. doull! yr hen geg fawr! (ffig.)

dav ’vo sevel ar r. bydd yn rhaid codi’r rhast(a)l, bydd yn rhaid bwyta llai

bezañ uhel ar r. e ti ub. bod yn fain arnyn nhw yn nhŷ rhn

goude ar r. e teu ar forc’h, unan o tastum gant ar r.- un all o vannañ gant ar forc’h - ez a an traoù e malamant, madoù dastumet gant ar r. a yelo kuit gant an avel a gasglo’r tad drwy gybydd-dra mab afradus a’i gwastraffa

klozit an dra-se e-barzh ho r. ! cadwch hwnna o dan eich hat/het! dim gair (am hwnna) wrth neb! peidiwch â dweud wrth y garreg! peidiwch ag yngan gair wrth neb!

rastellat be. cribin(i)o, rhacanu; crafangu; cymryd meddiant llwyr; cribo’n fân (ffig.); siarad heb allu ynganu'r ‘r

rasteller g. -ien cribiniwr, rhacanwr, (ffig.) crafangwr, un yn ymgyfoethogi (yn fynych ar draul cyd-ddyn)

rastilli ll. rastell qv.

rat b. meddwl, myfyrdod; bwriad

gant r. vat yn fwriadol

hep r. heb feddwl, yn anfwriadol

hep r. den ebet heb yn wybod i neb

heb r. d’ub. heb yn wybod i rn, yn ddiarwybod i rn

ratous a. di-awch, di-fin; di-ddant; crop (am wallt); gwan(llyd); clafychlyd

ratouz g. -ed ewach, llynghyryn o ddyn, llipryn, dyn gwan(llyd)

ratozh b. -ioù bwriad

a-r. bwriadol

ratre b. cyflwr da

e r. mewn cyflwr da, yn gymen

bezañ e r. bod yn barod

bezañ e r. vat bod mewn cyflwr da; bod yn eitha’ meddw, bod yn feddw gaib/caib/dwll/twll/mawr / yn chwil ulw

derc’hel udb. e r. cadw rhth yn daclus/ drefnus, cadw rhth mewn cyflwr da / mewn tref(e)n

laka(a)t udb. e r. dodi/rhoi rhth yn barod / mewn trefn / yn gymen / fel y dylai fod

ratreañ be atgyweirio, trwsio, cweiro (ar laf.), helpu (ar laf.)

raval g. gostyngiad (mewn pris), ad-daliad

ravanell b. -où llusgrwyd

ravanelliñ be. pysgota â llusgrwyd

ravokiñ be. dileu

raz1 a. crop, byr iawn; llyfn (am lawnt); llawn

ur muzul r. mesur llawn

raz2 adf yn grop, yn fyr iawn; hyd y fyl / hyd yr ymyl

troc’het r. wedi’i dorri’n grop

leun-r. llawn hyd y fyl / hyd yr ymyl

raz3 g. calch

gwennañ gant r. gwyngalchu

r.-bev/kriz calch brwd/poeth

raz4 g. distryw (mewn ymadroddion arbennig)

kas ub. da r. dinistrio rhn

mont da r. mynd i ddistryw

raz5 g. -ioù culfor (â cherrynt peryglus)

(Beg) ar Raz Le Point du Raz Ffr.

ne dremenas den ar Raz n’en dije aon pe c’hloaz ’chroesodd neb mo’r Culfor heb gael braw neu niwed

razailh g. cyfarth(i)ad ffyrnig

razailhat be. cyfarth yn ffyrnig

razañ1 be. gwyngalchu

razañ2; razin; razo/raze; razoc'h; razomp; razon; razout ardd. rak qv.

razek a. calchog, a chalch ynddo/ynddi

razet abf wedi ei (g)wyngalchu

razh1 a. crop; cyfartal

razh2 adf. cwb(w)l, hollol

razh3 rhagenwolyn y cwb(w)l, yr oll, popeth; gwala

debret ’meus ma/va r. ’rwy’ i wedi bwyta fy ngwala

e-pad r. an amzer-se ar hyd / gydol yr amser yna, drwy’r amser yna i gyd

gwerzhet eo bet r. an traoù mae’r cwb(w)l wedi’i werthu, mae popeth wedi’i werthu, mae’r pethau i gyd wedi’u gwerthu

ne c’haller ket gouzout r. an traoù ni ellir gwybod / ’does dim modd gwybod popeth / y cwb(w)l

 

 

rac’h yn gyfartal; i gyd, holl

r. an dud pawb (yn ddiwahân), pob un (yn ddieithriad), y bob(o)l i gyd, yr holl bob(o)l, pob enaid byw, pob copa walltog

r. ar vugale y plant i gyd, pob plentyn, pob un o’r plant

gant r. ar glaou a zo e douar Kembre gyda’r holl lo sydd yn naear Cymru

kentañ r. / da gentañ r. ar y dechrau’n deg, i ddechrau (i gyd), yn y cychwyn cynta’

r.-ha-r. yn gyfartal

razh4 gb. -ed llygoden Ffrengig/ffyrnig/ fawr

r.-dour llygoden ddŵr

r.-Indez mochyn cwta/Gini

r.-koad gwiwer

razhañ be. blingo/pluo (ffig.), porco (ar laf.); glanhau (gardd, cae), chwynnu; codi/cwnnu (braster/saim oddi ar wyneb cawl; hufen oddi ar wyneb llaeth); tynnu (o’r gwraidd), dadwreiddio (clawdd), dileu; disodli

re1 adf rhy; (g)ormod(d); yn ormod(d)

r. bar (da) yn rhy debyg (i), yn gywir/ gymwys/union yr un fath (â), yr un ffunud (â)

r. bell/hir rhy bell; rhy hir; gormod(d) o amser

r. bell ’zo emañ oc’h ober se mae wedi bod wrthi’n rhy hir (yn gwneud hynny), mae’n gwneud hynny ers gormod(d) o amser

r. vras amzer gormod(d) o amser

r. wir eo mae’n wir ei wala, mae’n ddigon/ eitha’ gwir, mae’n berffaith/hollol wir, mae’n efengyl wir

r. ziwezhat skeiñ war ar vorzhed pa vez laosket ar bramm da redek rhy hwyr codi pais (wedi piso), rhy hwyr (e)difaru wedi i’r ffag(a)l gynn(a)u, cyn i’r defaid fynd allan o’r gorlan mae cau; nid oes am y peth a aeth heibio ond tewi â sôn a gadael iddo, rhy hwyr galw (d)doe yn ôl

r. zouget eo da lipat e werenn mae’n rhy hoff / yn or-hoff o godi/gwnnu’i fys bach

mont r. bell ganti (ffig.) mynd yn rhy bell(ffig.)

mont r. vuan (ganti) mynd yn rhy gyflym /glou; goryrru

n’eo/n’emañ ket r. war e du (mat) ’dyw e ddim yn rhy hwylus, ’does dim gormod(d) o hwyl arno, ’dyw ei hwyl e ddim yn rhy dda

skuizhet e oa bet e spered gant ar r. studiañ ’roedd (e) wedi ymlâdd yn feddyliol drwy orweithio / drwy astudio gormod(d)

karet/karout r. caru ormod(d), caru’n ormodol, bod yn or-hoff (o), ymserchu ormod(d) (yn)

labourat r. gorweithio, gweithio gormod(d), gweithio’n rhy galed

n’ouzon ket r. ’wn i ddim yn iawn, ’dwy’ i ddim yn gwb(w)l/hollol siŵr

un disterig/tammig re tamaid/tipyn bach yn ormod(d)

re2 g. gormod(d), gormodedd

r. a amzer gormod(d) o amser

r. a dud gormod(d) o bob(o)l

r. a netra ne dalv(ez) mann, e tra ebet r. ne dalv ket gormod(d) o ddim nid yw dda, nid da rhy [gormod(d)] o ddim, fe ellir bwyta gormod(d) o fêl, gormod(d) o bwdin dagiff/dagith gi

r. a zo mae ’na ormod(d)/ormodedd

r. a zo r. digon yw digon; digon sy’ ddigon a gormod sy’ flin (- gofid yw rhagor na elli ei drin)

r. holl a udb. llawer gormod(d) o rth

an hini a ra r. a ra nebeutoc’h / a ra r. nebeud goude-se, na biskoazh den na eure r. na rafe r. nebeud goude edau/llinyn rhy dynn a dorr, po dynnaf y tennyn cyntaf y tyr edau/llinyn rhy dynn a dorr, po dynnaf y tennyn cyntaf

dek lur a r. deg punt yn ormod(d); deg pwys/ c. pum cilo yn ormod(d)

etre r. ha r. nebeud emañ ar muzul mat/just, etre r. ha r. nebeud e tlefemp kaout ar pezh a zo ret/reizh, ken gwazh eo r. ha r. nebeud mae gormod(d) gynddrwg â rhy fach/ ychydig, nid gwell gormod(d) na rhy fach/ychydig; rhwng gormod(d) a rhy ychydig fe ddylem ni gael yr hyn sy’n angenrheidiol/iawn, cymedroldeb ym mhob peth

goulenn r. digant ub. gofyn gormod(d) gan rn

hennezh a zo r. din mae e’n drech na fi/mi

mont gant r. a dizh mynd yn rhy gyflym/glou; goryrru

re3 rhage. ll. rhai

r. all eraill

ar r. all y lleill

r.(où) all ’zo (yn enwedig wedi colli cariad) mae yna eraill; mae cystal coed yn yr allt ag a dorrwyd, mae cystal pysgod yn y môr ag a ddaliwyd, nid hi/fe yw’r unig boblen sy’ ar y traeth

ar r. y rhai, y sawl

ar r. a garo y rhai a garai/hoffai, y sawl a fynno, pwy bynnag fo’n dymuno, pawb a garai/hoffai

ar r. baour y tlodion, y (rhai) tlawd

ar r. binvidik y cyfoethogion, y (rhai) cyfoethog

ar r. glañv y cleifion

ar r. gozh yr hen rai; yr hen bob(o)l, yr henoed

ar r. nammet yr anab(a)l

ar r. varw y meirw(on)

ar re vogn/voñs y rhai ag un fraich / â braich ddiffrwyth

ar r. vouzar y byddariaid, y (rhai) byddar

ar re vut ha bouzar y mud a byddar

ar r. vras y rhai mawr; y rhai tal; yr oedolion

ar r. yaouank yr ifainc/ifanc, y (rhai) ifainc /ifanc/ieuanc

ar r. zu y rhai du(on), y bob(o)l groenddu

ma/va r. fy rhai i; fy rhieni; fy nheulu; fy nhylwyth/mherthnasau

ar r.-holl pawb

ar r.-hont y rhai acw/yna

ar r.-mañ y rhain

ar r.-se y rhai hynny/yna, y rheiny/ rheini, y cyfryw rai

ur r. (bennak(et)) / ur r. pe r. rhywrai (neu’i gilydd)

re4 g. -où pâr; siwt; set

daou r. votoù dau bâr o (e)sgidiau

daouzek r. deuddeg pâr

tri r. dud tri phâr/chwpwl (am bob(o)l)

ur r. gartoù pac/pecyn o gardiau (chwarae)

ur re vanegoù (un) pâr o fenig

ur r. votoù (un) pâr o (e)sgidiau

ur r. zomino set o ddominos/ddominôs

ur r. zilhad siwt o ddillad

reaktadur g. -ioù adwaith (cem.)

reaktiñ be. adweithio (cem.)

reaktor g. -ioù adweithydd (teclyn)

real1 a. tywysogaidd, brenhinol

ul linadenn r. saets

un daol r. (ffig.) gwledd, pryd sylweddol

real2 g. -ioù, -ed chwarter ffranc (hen arian Ffrainc)

ugent r. 5 ffranc

realist a. realistig

realist g. -ed realydd

reas (ffurf dreigl. < greas) bf 3 un. gorff. perff. ober qv.

rebarbiñ (ouzh) be. cic(i)o yn erbyn y tresi, gwrthwynebu’n chwyrn brwydro’n ffyrnig (yn erbyn)

rebech1 be. dannod, edliw; ceryddu, cymhennu, cystwyo, termo; cyhuddo, beio

ma/va c’houstiañs ne r. netra din war gement-se mae fy nghydwybod yn dawel ynghylch hynny

ne rebechomp netra deoc’h ’dŷn ni ddim yn dannod/edliw dim i chi; ’dŷn ni ddim yn eich beio chi o gwb(w)l

rebech2 g. -où danodiad, edliwiad; cerydd, cymhennad, termad; bai

gwiskañ/kinklañ brav ur r. rhoi siwgwr ar y bilsen (ffig.)

n’oa ket a r. d’ober na da don na da jestroù ’doedd dim bai i’w gael ar oslef nac ystum

rebechoù koustiañs / ar goustiañs pangau cydwybod

reboblañ be. gorboblogi

reboursiñ be. chwydu, cyfogi, taflu i fyny

rechetiñ be. chwydu, cyfogi, taflu i fyny

rec’hell ll. roc’hell qv.

rec’hier ll. roc’h qv.

rec’hiñ be.achosi/peri/gwneud/rhoi loes

red1 bf 3. un. pres. myn. redek rhed, mae’n / bydd yn / ’roedd yn rhedeg

red2 g. -où rhed; llif (dŵr), rhediad; rhedeg

r. an dour ffordd/hynt/llif/rhediad y dŵr

d’ar/war r. dan/ar redeg, ar garlam/ras/ wib, nerth ei draed/thraed

mont d’ar r.-tenn mynd ar garlam gwyllt / ar ras wyllt / ar wib, mynd fel cath i gythraul / fel ergyd o ddryll/ fel y gwynt / fel y meil

ne dalv ket mont d’ar r. (- gwelloc’h eo mont abred) nid a red a gaiff y budd, nid ar redeg y mae aredig, trwy bwyll mae dirwyn y bellen, ara’ deg mae dal iâr (yn sydyn gynddeiriog mae dal ceiliog); mwya’r brys mwya’r rhwystr

r.-gwad cylchrediad y gwaed

r.-e/ha-r. dolur rhydd

r.(-kof/-korf) dolur rhydd

ur r.-avel awel o wynt, drafft

red3 g. rhaid, rheidrwydd

dre r. o raid/reidrwydd, o anghenraid/ angenrheidrwydd; o dan orfodaeth

diouzh r. o dan orfodaeth; yn anorfod; yn ôl y galw / y gofyn / yr angen

diwar r. o raid/reidrwydd

n’eus r. nemet un dra (r.-holl) un rhaid sydd

ne dalv mont d’ar r. - gwelloc’h eo mont a-bred gwell mynd yn gynnar na rhuthro

ouzh ar r. n’eus ket a remed pan fo rhaid - mae rhaid; angen a yrr wrach/hen i drotian/redeg/duthio, angen yw mam pob celfyddyd/dyfais, trech angen na dewis

pa vez r. pan fydd rhaid, a bod rhaid

a-red a. heintus

ur barrad-kleñved-r. ton o glefyd/ salwch heintus

redadeg b. -où ras (i nifer)

ur r. girzhier ras glwydi

ur r. kezeg ras geffylau

redadenn b. -où ras

en ur r. ar ras/garlam/wib; dan redeg

redek be. rhedeg; llifo; mynychu; crwydro; cynyddu, ennill, lledu (am blanhigion)

r. ar foarioù mynychu’r ffeiriau

r. bro crwydro’r wlad; mynd ar y sbri

r. d’ar mor da dec’hout araok ar glav rhedeg o’r glaw dan ffrwd y pistyll

r. evel an tan / evel an avel / evel un tenn / ken e strink an tan war e/he lerc’h / ken na findaone / evel unan difelc’het rhedeg fel cath i gythraul / fel y gwynt / fel y meil / fel mellten / fel milgi / fel fflam(i)au / fel ergyd o wn, rhedeg nerth ei draed/thraed

r. evel un dremedal rhedeg fel milgi

r. mor hwylio’r moroedd

leuskel ub. / leuskel ul loen da r. rhoi digon o raff i rn / i greadur, rhoi penrhyddid i rn

r.-diredek rhedeg/cwrso/gwibio yn ôl ac ymlaen, rhedeg a rasan/raso; cylchredeg (am waed)

reder g. -ien rhedwr; cranc nofiol

bez’ e oa miliadoù a rederien o redek evit’roedd miloedd o redwyr yn rhedeg er mwyn y Llydaweg

r.-bro crwydryn ar brezhoneg, tramp/trempyn; teithiwr profiadol

r.-merc’hed merchetwr, un yn cwrso merched

rederez1 b. -ed rhedwraig; merch yn cwrso/hel dynion, hwren, hoeden; putain

r.-(an-)tiez menyw yn mynd ar hyd tai, gwraig yn hel tai

(ar) rederez2 b. (y) dolur rhydd

redi g. -où gorfodaeth, rhaid/rheidrwydd

dre r. o dan orfodaeth, o raid/reidrwydd

hep nep r. heb unrhyw orfodaeth/ reidrwydd

redioù ar vuhez pemdeziek cyfreidiau/ hanfodion bywyd beunyddiol, pethau sy’n rhaid wrthyn nhw i fyw (o ddydd i ddydd)

rediañ be. gorfodi

rediet abf rediañ qv. wedi(i) (g)orfodi; gorfodol

redommañ be. gordwymo

reer (ffurf dreigl. < greer) bf amhers. pres. ober qv.

referendom g. -où refferendwm

refiziañs b. gorhyder

kaout r. bod yn orhyderus, bod â gormod(d) o hyder; ymddiried gormod(d) / yn ormodol

refiziout be. ymddiried gormod(d) / yn ormodol

refuz1(iñ) be. gwrthod, nacáu

refuz2 g. gwrthodiad, nacâd

reg g. -où rhych

regalis g. (bot.) gwylys, perwraidd, llaethwyg; licris, sbanish

madigoù r. losin licris

regargañ gorlwytho; gorlanw/gorlenwi

r. e gof / he c’hof gorfwyta

regasal be. cynhennu, cecru, cweryla, cwympo mas, ffraeo, dadlau, pled(i)o (pengamrwydd), cega, coithan/toithan (ar laf.)

regenn(ad) b. -où rheng, rhes, rhestr; rhaniad (yn y gwallt)

en ur r. yn (un) rhes/llinell, mewn trefn, un wrth gwt/gynffon y llall; un wrth och(o)r y llall, och(o)r yn och(o)r, yn och(o)r ei gilydd

ur r. leoù-touet rhaffaid o regfeydd

regez ll. -enn b marwor ll. -yn; cols ll. -yn

regiñ be. rhwygo, rhacsan/rhacso

r. an aer/dour rhwygo’r awyr/dŵr, chwyrnellu drwy’r awyr/dŵr

r. e nesañ difrïo/difenwi/dilorni/diarhebu/ pardduo ei gyd-ddyn/gymydog

rego(r)fad g. -où gormod o fwyd (yn y cylla); diffyg traul

reier ll. roc'h qv.

reimplij g. gorddefnydd

reiñ/roiñ be. rho(dd)i; gwneud, peri

r. an tro/tu d’ub. d’ober udb. rhoi’r cyfle/modd i rn i wneud rhth, galluogi rhn i wneud rhth

r. bod/repu d’ub. rhoi lloches/llety i rn, llochesu/lletya rhn

r. bron d’ar bal gorffwys / cael hoe ar ganol gwaith; dala’r slac yn dynn (ar laf.)

r. c’hwezh vat perarogli

r. d’ub. da grediñ udb. gwneud/peri i rn gredu udb., argyhoeddi rhn o rth

r. d’ub. da gompren rhoi rhn ar ddeall, gwneud i rn ddeall

r. d’ub. da c'houzout hysbysu rhn, rhoi gwybod i rn

r. en-dro rhoi'n ôl, dychwelyd, adfer

r. lorc’h/mel/pour d’ub. seboni rhn, gorganmol rhn yn ei wyneb / i’w wyneb, cowtowio i rn

r. peoc’h (da) rhoi/gadael llonydd (i); bod yn dawel

unan mat da r. un da am roi, un hael

diouzh a reot e kavot y llaw a rydd a gynnull

en em r. ei r(h)oi’i hun(an), ymroi, ei gysegru/chysegru’i hun(an)

reishaat be. cywiro; tawelu, dofi (creadur); gostegu, tawelu (am y môr)

reishañ a. gradd eithaf qv. gorau, rheitiaf

ar r. tra da ober y peth gorau i’w wneud

reishoc’h a. gradd gymh. reizh qv. gwell, rheitiach; yn fwy dof, yn haws ei drin/thrin (am anifail)

reizh1 a. cywir, iawn, cymwys, union, cyfiawn, egwyddorol, propor, purion, teg; addas, gweddus, priodol; normal; da, call, ufudd (am blant); diniwed, tawel, dof, ufudd (am anifail)

r. evel un dañvad mor ddiniwed/ dawel/ddof/ufudd ag oen

ar ger r. y gair iawn/addas/priodol, yr union air

bezañ r. war udb. bod yn alluog/ wybodus yn/mewn rhth, bod yn olau/ oleuedig ar rth

chom r.! bydd dawel! aros yn llonydd! bydd yn blentyn da! callia! bihafia (dy hunan)!

e lec’h r. ei le priodol/iawn, ei briod le

lak(a)at r. er bleiz dofi’r blaidd / un gwyllt

n’eo ket r.! ’dyw e/hi ddim yn iawn/ deg! chwarae teg!

un dra ’zo ha n’eo ket r. mae rhywbeth o’i le; mae rhyw ddrwg yn y caws

r.-mat cwb(w)l/hollol/perffaith deg; cwb(w)l/hollol/perffaith iawn/gywir

reizh2 b. -où cyfiawnder, tegwch; moesoldeb; rhyw; cenedl (gram.); trefn

r. al lezioù protocol

an dek gourc’hemenn eus ar r. y Deg Gorchymyn, y Dengair Deddf

r. ur ger cenedl gair

ar r. c’hourel cenedl wryw(aidd)

ar r. venel cenedl fenyw(aidd)

en/war o r. yn eu tref(e)n; yn iawn; o dan reolaeth, fel y dylen nhw fod

laka(a)t traoù en/war o reizh dodi/ rhoi/gosod pethau mewn tref(e)n, dodi/ rhoi/gosod tref(e)n ar bethau

laka(a)t ar stamm war e r. codi’r pwythau yn eu hôl (am wau)

ne oa ket an traoù en/war o r. ’doedd pethau ddim yn iawn / ddim yn eu tref(e)n / ddim yn eistedd yn esmwyth (ffig.) / ’roedd rhywbeth o’i le

pep tra ’zo en e r. mae popeth mewn tref(e)n / o dan reolaeth / fel y dylai fod

laka(a)t r. en traoù dodi/gosod/rhoi tref(e)n ar bethau

laka(a)t r. er gazeg dofi’r gaseg, torri’r gaseg mewn

pep tra ’zo en e r. mae popeth mewn tref(e)n / yn ei le / yn iawn

un dra r. peth egwyddorol, mater o egwyddor

ur c’helenner-meur war ar r. Athro yn y gyfraith

reizhoù ll. rheolau; sacramentau; offer

r. kegin offer cegin

reizhoù ar vuhez kristen rheolau’r bywyd Cristnogol

reizhadenn b. -où cywiriad

reizhañ be. dodi/gosod/rhoi mewn tref(e)n / yn iawn / fel y dylai fod, dodi/gosod/ rhoi tref(e)n (ar), trefnu; cywiro; cymhwyso; unioni; dofi; disgyblu; cyfarwyddo, ymgyfarwyddo; meistroli; rheoli; paratoi

reizhded b. trefn, cyfiawnder, tegwch, priodoldeb, iawn

reizher g. -ien cywirwr

r. amprouennoù cywirwr/darllenwr proflenni

reizhiad b. - cyfundrefn; rhwydwaith

ar r. politikel y gyfundrefn boliticaidd

reizhskrivadur g. -ioù orgraff

rejetiñ be. chwydu, cyfogi, taflu i fyny

rejimant gb. -où catrawd

reked1 b. -où cais; dymuniad, deisyfiad, ymbiliad

pa vez r. eus un dra e vez bepred ker pan fydd galw am rth bydd bob amser yn ddrud

reked2 gb. cas, ffieidd-dod

ober udb gant r. gwneud rhth â chas perffaith / yn groes (i’r ) graen / yn erbyn ei (h)ewyllys / yn anfoddog

reketiñ1 be. gwneud cais (am), gofyn (am), deisyf(u), ceisio; dymuno

r. bloavezh mat d’an holl dymuno blwyddyn newydd dda i bawb

reketiñ2 be. ffieiddio

rekin a. chwith, anghywir; gwrthwyneb; croes, piwis, mewn hwyl wael

an tu r. yr och(o)r chwith/anghywir (dilledyn,defnydd), (tu) cef(e)n (dilledyn, defnydd, darn arian, medal ayyb.)

aet eo an afer en tu r. mae’r fusnes wedi mynd o chwith / wedi mynd i’r gwellt

rekipe g. -où rysáit

rekis1 a. angenrheidiol, hanfodol, gofynnol

rekis2 adf yn rheolaidd/gyson; yn angenrheidiol/ hanfodol/ofynnol, yn rhaid

r.-tre cwb(w)l/hollol angenrheidiol/ hanfodol/ofynnol

rekiz g. angen, anghenraid, rhaid, rheidrwydd, galw, gofyn; cyfyngder

diouzh r. yn ôl y rhaid/galw/gofyn, yn ôl yr angen

rekomandiñ be. cofrestru (llythyr, parsel)

rekour1/rikour g. cymorth, help; gwasanaeth

rekour2(iñ)/rikour(iñ) be. cynorthwyo, helpu, bod o gymorth / o wasanaeth mawr, bod yn gef(e)n; cynnal; achub/arbed (o drybini)

rekouret/rikouret abf rekour(iñ)/ rikour(iñ) qv.

r. kalz e vez gant e dud caiff lawer o gymorth gan ei deulu, mae’i deulu’n gef(e)n mawr iddo

rektor g. -ed, -ien canghellor, pennaeth sefydliad addysg uwch

r. akademiezh Roazhon Prifathro Prifysgol Roazhon

relegenn b. -où (y)sgerbwd; (ffig.)hen ŵr/ wraig yn ddim ond croen ac esgyrn

relegoù ll. esgyrn, gweddillion (corff); creiriau; adfeilion

r. an abati adfeilion yr abaty

n’eus nemet r. anezhañ, kastiz eo evel ur r. mae e fel (y)sgerbwd (o denau), mae e’n drengaidd o denau, dim ond croen ac esgyrn yw e, ’does dim byd ohono (ond croen ac esgyrn)

relijiel/relijius a. crefyddol

relijion b. -où crefydd

relijiuz g. -ed un mewn urddau’r eglwys Babyddol

remed g. -où, remejoù meddyginiaeth; (ffig.) ateb

kavout ar r. d’e gudennoù cael yr ateb i’w anawsterau/broblemau

remejoù a-wechall meddyginiaethau slawer dydd, hen feddyginiaethau

remerkañ/remerkout be. canfod, gweld, sylwi (ar)

remm g. gwynegon, cryd cymalau

bezañ dalc’het gant ar r. bod yng ngafael y gwynegon, bod yn gaeth i’r gwynegon

bezañ tizhet gant ar r. goddef o’r gwynegon, dioddef gan gryd cymalau

remzi g. -où rhawd, bywyd (ar ei hyd), oes; cenhedlaeth

remziad g. -où cenhedlaeth; llinach; amser, cwrs (salwch)

a r. da r. o genhedlaeth i genhedlaeth

ar r. da zont y genhedlaeth nesa’

ar r. kent y genhedlaeth flaenorol

ren1 be. llywodraethu, rheoli, goruchwylio, teyrnasu; arwain, tywys; byw (bywyd); bod, bodoli; goroesi; mynd heibio

r. ar gazeg arwain/tywys y gaseg

r. e varc’h-houarn gwthio’i feic

r. e vuhez byw ei fywyd

r. ur vuhez diroll byw bywyd afradlon/ ofer/anfoesol/gwyllt

bodad/strollad r. bwrdd rheolwyr/ llywodraethwyr

en amzer ’zo o r. yn y byd / yn yr oes sydd ohoni, yn y cyfnod ’r(yd)yn ni’n byw ynddo

en em r. ymddwyn

evit ur prantad e oa ar peoc’h o r. er vro-se am gyfnod ’roedd heddwch yn teyrnasu yn y fro/wlad yna

me ’zo o r. ma/va dek vloaz ha pevar ugent ’rwy’n mynd ar fy neg a phedwar ugain (oed), ’rwy’n tynnu am fy neg a phedwar ugain

ren2 g. goruchwyliaeth, teyrnasiad; arweiniad

renabl g. -(i)où llechrest(e)r, rhest(e)r (stoc; eiddo); cofrest(e)r (ysgol)

renabliñ be. gwneud llechrestr/rhestr (o eiddo neu stoc)

renad g. - goruchwyliaeth, rheolaeth, llywodraeth(iad); trefn, cyfundrefn

renadenn b. -où gwrthrych (gram.)

r. dieeun gwrthrych anuniongyrchol

r. eeun gwrthrych uniongyrchol

renadur g. -ioù arweiniad, arweinyddiaeth, llywodraeth(iad)

rendael b. -où dadl; anghydfod, cynnen, ffrae, cweryl

rendaeler g. -ien dadleuwr; cynhennwr, gŵr/un cynhenllyd

rendaeliñ be. dadlau; cynhennu, ffraeo, cweryla

r. ouzh ub. gwrthwynebu rhn

en em r. anghytuno, cynhennu, ffraeo, cweryla, cwympo mas

renead g. -ed bradwr

rener g. -ien llywodraethwr, rheolwr, goruchwyliwr, pennaeth, cyfarwyddwr; prifathro; arweinydd; goddrych (gram.)

renerez b. -ed llywodraethwraig, rheolwraig, goruchwylwraig, pennaeth (b), cyfarwyddwraig; prifathrawes; arweinyddes

renerezh g. -ioù rheolaeth; llywyddiaeth; goruchwyliaeth; cyfarwyddyd; arweiniad/arweinyddiaeth

reneveziñ be. adnewyddu; adfer

renk b. -où gradd, dosbarth, safle, statws; rhes, rheng, rhest(e)r; tref(e)n, dilyniant

d’ar pinvidig d’en em pinvidikaat ha d’ar paour da chom en o r. boed i’r cyfoethog ymgyfoethogi ac i’r tlawd aros yn eu rheng (meddylfryd y tlawd a’r cyfoethog slawer dydd)

dimeziñ dindan e/he renk priodi yn is na’i stad/safle

diouzh/dre r. mewn tref(e)n; yn rhes; y naill ar ôl y llall, un wrth gwt/gynffon y llall; yn ddilynol

div wech diouzh/dre r. ddwywaith yn ddilynol/olynol

laka(a)t diouzh/dre o r. trefnu, (eu) rhoi mewn tref(e)n / yn eu tref(e)n; dosbarthu; graddio, graddoli

e r. ar re baourañ yn nosbarth/safle/ rheng y rhai tlota’

e r. ar re binvidikañ yn nosbarth/safle/ rheng y rhai cyfoethoca’

erru/arru on e r. ar gozh ’rydw i wedi dod i oed(ran) pensiwn, ’rydw i wedi cyrraedd rhengoedd yr henoed

erru/arru eo an dud e r. al loened mae dynion/pob(o)l wedi mynd fel anifeiliaid / wedi ymostwng i lefel anifeiliaid

he r. dleet d’ar / evit ar yezh ei statws dyledus i’r iaith

mont war ar r. ymuno â rhestr yr ymgeiswyr (ar gyfer etholiad neu swydd)

n’en d(ev)o ket ken a r. da gaozeal ’fydd ganddo ddim lle/hawl mwyach i siarad, ’fydd ganddo ddim llais bellach (ffig.)

ober un tamm r. d’an traoù rhoi tipyn o dref(e)n ar bethau

ober un tamm r. d’an ti cymoni/ cymhennu tipyn ar y tŷ, tacluso/twtio ychydig ar y tŷ

peb hini e r. laezh dous ha laezh trenk mae i bawb ei le, rhaid i ddyn gofio’i le

tud a r. (uhel) boneddigion, gwŷr mawr/bonheddig; pob(o)l o bwys

war ar r. ar y rhest(e)r

an Tad Yann-Vari Perrot oa war ar r. da vezañ lazhet’roedd y Tad Yann-Vari Perrot ar y rhest(e)r i gael ei ladd

piv ’zo war ar r.? pwy sy ar y rhest(e)r? pwy sy’n sefyll? (mewn etholiad) pwy yw’r ymgeiswyr? (am unrhyw swydd)

renkad b. -où rhes, rhesaid; dosbarth; degawd

r. ar vicherourien y dosbarth gweithiol

ar r. etre y dosbarth canol

div r. dent dwy res o ddannedd

renkañ be. trefnu, rhoi mewn tref(e)n / yn eu tref(e)n, dosbarthu, graddio, graddoli; rhoi i gadw, cadw; atgyweirio, cyweirio, trwsio

en em r. mat a raent ’roe(dde)n nhw’n deall ei gilydd i’r dim, ’roe(dde)n nhw’n cytuno â’i gilydd yn dda

renkell b. -où ffeil (i gadw gwybodaeth)

renkennad b. -où rhes, rhesaid

ur r. tiez rhes(aid) o dai

renket abf renkañ qv.

r.-mat cymen, taclus, trefnus, mewn tref(e)n

rentañ be. rhoi'n ôl, dychwelyd; adfer

r. servich/servij bod o wasanaeth

prest da r. servich/servij parod i fod o wasanaeth/gymorth, parod ei gymwynas/chymwynas, cymwynasgar

en em r. ild(i)o; plygu, ymddarostwng, ymostwng

(ur) r.-kont adroddiad, hanes; cofnodion

reo g. gw. rev

reol b. -ioù rheol, egwyddor

reolenn b. -où rheol, egwyddor; pren mesur, llathen/ffon fesur, riwl(er)

reolennoù tremen rheolau’r ffordd fawr

reoliek a. rheolaidd, cyson

reor1 g. gw. revr

reor2 (ffurf dreigl. < greor) bf amhers. dyf. ober qv.

reoù rhage. ll. rhai

repoz1 g. gorffwys, seibiant, saib, hoe

hep r. heb orffwys, heb ddim gorffwys/ seibiant/saib/hoe, yn ddi-baid/ddi-stop

un devezh r. diwrnod o orffwys, diwrnod gorffwys

repoz2(iñ) be. gorffwys, cael gorffwys/ hoe/seibiant/saib; gorwedd (mewn bedd)

repoz3 bf 3ydd un. pres. myn. repoz2(iñ)

amañ e r. henn-ha-henn yma y gorwedd hwn-a-hwn

repu g. lloches, noddfa, cysgod

r. d’an divroidi lloches i’r ffoaduriaid

klask r. chwilio am loches/noddfa/ gysgod

ti-r. evit merc’hed lloches i ferched

ti-r. evit peorien lloches i dlodion

repuad g. repuidi ffoadur

republik b. -où gweriniaeth, gwerin-lywodraeth

republikan1 a. gweriniaethol

republikan2 g. -ed gweriniaethwr

repuiñ be. rhoi lloches (i), llochesu

en em r. ymlochesu

resev be. derbyn, cael

brasoc’h eürusted a vez o reiñ eget o resev ceir mwy o bleser o roi nag o dderbyn

resever g. -ien derbynnydd; casglwr (rhent, treth)

resis1 a. cywir, cymwys, union, diamwys, pendant, perffaith

resis2 adf. yn gywir/gymwys/union/ ddiamwys/bendant/berffaith

resisaat be. manylu (ymhellach), egluro/ esbonio’n fanylach, bod yn fwy manwl

resisadenn b. -où eglurhad/esboniad manwl

resisadurioù ll. manylion

evit kaout r. : pellgomz pe skrivañ da ... i gael manylion : ffonier neu (y)sgrifenner at …

resisañ be. manylu, egluro/esbonio’n fanwl; bod yn fanwl gywir

resisted b. cywirdeb, manylder

respet g. parch

r. deoc'h gyda phob parch i chi, heb ddim amarch i chi

respetiñ be. parchu

respont1 be. ateb, bod yn atebol (am)

r. d’ub ateb rhn

evel rener ar skol en defe da r. evit kement bugel er skol fel prifathro’r ysgol ’roedd yn atebol am bob plentyn yn yr ysgol

respont2 g. -où, respoñchoù ateb

r. a-benn ateb parod

rest g. -où gweddill, yr hyn sydd ar ôl

ar r. eus e vuhez gweddill ei fywyd/oes

bezañ e r. ub. bod mewn dyled (ariannol) i rn, bod ag arno/arni ddyled (ariannol) i rn

hag ar r. ac yn y blaen, ac ati

restach/restaj g. -où bwyd sy'n weddill (heb ei lanw, heb ei godi)

restachoù gweddillion (bwyd), bwyd sy’ dros ben / sy’n weddill, sbarion

r. mat ’zo mat da gaout os yw’r bwyd sy’ dros ben yn dda - mae’n dda dros ben ei gael, mae sbarion/gweddillion da yn dda eu cael

restañ be. cynilo

restaol1/resteuler/resteurel be. rhoi’n ôl, dychwelyd; gwrthod

restaol2 g. -où dychweliad

restell ll. rastell q.v.

restenn b. -où basged/pasged fawr

ret a. angenrheidiol; anhepgor(ol), gofynnol, hanfodol; gorfodol

r. eo terriñ ar graoñenn evit kaout ar vouedenn, r. eo gouzañv da gaout skiant labourat tenn da gaout arc’hant rhaid torri’r masglyn/plisgyn cyn cael y cnewyllyn, drwy chwys dy dalcen y bwytëi fara, rhaid corddi cyn cael menyn; yr iâr a eisteddo ni thewycha; y ci a gysgo a newyna - y ci a gerddo/gerddiff/aiff a gaiff (asgwrn i’w bilo), gwell i’r ci a grwydro/gerddo nag i’r ci a eisteddo/orweddo; egni a lwydd, deuparth llwyddiant : diwydrwydd, ni cheir da heb lafur, y diwyd a lwydda, diwyd a leinw ag ŷd ei (y)sguboriau; dim poen : dim elw

r. ’vez neuiñ pe veuziñ rhaid nofio neu foddi

r.-holl/-mat/-groñs/a-grenn cwb(w)l/ hollol angenrheidiol/anhepgor(ol)/ hanfodol/orfodol/ofynnol

un dra r. rheidrwydd, gorfodaeth, peth gorfodol/gofynnol, rhywbeth hanfodol/ angenrheidiol/anhepgorol

un dra ret eo din mae’n rhaid/ hanfodol/orfodol i fi/mi, mae’n rheidrwydd arna’ i, ’rwy’n gorfod

retañ a. gradd eithaf ret qv.

an dra r., ar pezh r. y rheidrwydd penna’, y peth mwya’ angenrheidiol/ hanfodol

reter g. dwyrain

ar r. Kreiz y Dwyrain Canol

ar r. Nesañ/Tost y Dwyrain Agos

ar r. Pellañ y Dwyrain Pell

ar r.-gevred/-c’hevred y dwyrain- dde-ddwyrain

retread g. reteriz dwyreiniwr, un o’r dwyrain; Asiad

reteriñ be. troi i’r dwyrain (am gyfeiriad y gwynt)

retorik g. rhethreg

retorn1 g. dychweliad

retorn2(iñ) be. dychwelyd, rhoi yn ôl

r. al levrioù dychwelyd y llyfrau

retred b. -où, retrejoù encil (cref.); pensiwn

war e/he r. ar ei bensiwn/phensiwn, wedi ymddeol

retredad g. retredidi pensiynwr, un ar ei bensiwn

retreidi ll. retredad pensiynwyr

ar r. y pensiynwyr, yr henoed

reudiñ be. stiffhau; tynhau; cymhwyso’i hunan, talsythu, ymsythu, ymunioni; atgyfnerthu, cryfhau

r. e skouarn moeli’i glustiau, clustfeinio

reujad g. gw. reuziad

reun torf. -enn b. rhawn

reunig g. -ed morlo

reustl g. -où gw. rouestl

reut a. anhyblyg, stiff, wedi cyffio; anodd, caled, tyn(n); awdurdodol; cymwys, union, syth, unionsyth; marw; cryf; iach

r. e jiletenn warnañ ei wasgod yn dynn amdano

r. eo he divesker mae ei choesau’n stiff

r. evel ur pres/vazh yn syth fel pocer

bwyd r. bwyd iach

divrec’h r. pâr o freichiau cryf(ion)

ur banne hini r. diferyn/llymaid o beth cryf / o ddiod gadarn

ur vicher r. gwaith/jobyn anodd/caled

reut adf. yn anhyblyg/stiff; yn unionsyth; yn awdurdodol; yn gwta/swta/arw/siarp; yn blwmp ac yn blaen, heb bilo wyau (ffig.)

anez-se e oan r. pell ’zo oni bai am hynny fe fuaswn i’n gorff/farw ers tro byd, oni bai am hynny fe fuaswn i wedi hen farw

komz r. siarad yn arw/siarp

respont r. ateb yn gwta/swta

reutaat be. stiffhau; tynhau; cymhwyso’i hunan, talsythu, ymsythu, ymunioni; atgyfnerthu, cryfhau

reutañ a. gradd eithaf reut qv.

ar r. gwaz er barrez y dyn cryfa’ yn y plwy(f)

reuz g. -ioù caledi, trueni; ffwdan, ffws; cythrwf(w)l, helbul, helynt, trafferth, anhawster, gofid; drama; stŵr, twrw, halibalŵ, randibŵ, reiat; trychineb; gweithgarwch, prysurdeb

(freuz ha) r. ’zo eno mae’n gythryblus/ helbulus yno, mae ’na gythrwf(w)l/ helynt yno

ar r. bras y Chwyldro (Ffrengig)

c’hoari/ober e/he r. creu helynt/ trafferth, codi stŵr/twrw/reiat, chwarae’r diawl/cythraul; bod yn rhemp

d’ur mare ma oa an naonegezh oc’h ober he r. e-touez an dud mewn cyfnod pan oedd newyn yn rhemp ymhlith y bob(o)l

e r. yn dwym (am greadur)

kaout r. gant ub. cael helynt/trafferth gyda rhn

leun a r. hag a freuz helbulus

nag a r.! pebezh r.! dyna ffwdan/ffws! dyna helbul/helynt/drafferth! dyna ofid! dyna ddrama/halibalŵ/randibŵ!

ober e r. bod yn rhemp

an naon ivez a rae e r. ’roedd prinder bwyd / ’roedd newyn hefyd yn rhemp

ur gazeg en r. marc’h caseg yn gofyn/ mofyn march/stalwyn, caseg yn marcha/marchio, caseg farchus/ wynedd/wyner

ur giez en r. ki gast dwym/boeth, gast yn cwna

reuzeudig g. reuzeudien truan

reuzeudik a. truan, truenus, anhapus, trist; dramatig

r. evel

r.-du iâ du

r.-gwenn llwydrew, barrug

rev2 g. anghhydfod, cynnen, ffrae, cweryl

klask r. ouzh ub. ceisio cynhennu â rhn, ceisio codi cynnen/dadl â rhn, ceisio tynnu ffrae â rhn, ceisio cynhennu â rhn, tynnu rhn am ei ben/phen

rev3 b. rhyw

an div r. y ddau ryw

darempredoù r. cyfathrach rywiol

revec’hiañ be. gorlwytho

revel a. rhywiol

(ar) Reverand g. (y) Parchedig

ar R.-bras, an Tad-R.-Meurbet yr Hybarch

reverzhi gb. -où llanw uchel, llanw mawr

reveulzi b. -où chwyldro, cyffro, terfysg; dymchweliad

reviñ be. rhewi

revolver g. -(i)où dryll

revr/reor g. -ioù pen ôl, tin; och(o)r/tu isaf, gwaelod (och(o)r allan/fas teclyn)

r. ar gastelodenn gwaelod (och(o)r allan/fas) y sosban

r. aonik babi/bapa losin, cachgi

r. ar pod o dan y tegell/sosban, gwaelod y tegell/sosban (yr och(o)r fas / y tu allan)

bezañ kras e r. bod yn dynn/gybyddlyd

bezañ leun e r. bod yn feddw / wedi’i dal hi

bezañ moan e r. bod yn ofnus, bod ag of(o)n arno

erru ’oa moan e r. ’roedd yn crynu yn ei (e)sgidiau, ’roedd llond bola/twll o of(o)n arno, ’roedd yn cael cathau bach (ffig.)

bezañ skuizh e r. / he r. gant ub./udb. bod wedi (a)laru ar rn/rth

c’hwezhañ an tan en o r. cynnau tân oddi tanynt

hennezh ’vo ket pinvidik peogwir eo frankoch e r. eget e c’henoù ’ddaw hwnna byth yn gyfoethog gan ei fod yn gwario/hala mwy nag y mae’n ei ennill

kouezhañ war e/he r. cwympo ar ei ben/phen ôl

leun e/he r. yn feddw gaib/caib/dwll/ twll/mawr

terriñ/torriñ e r. d’ub. diflasu/blino/ poeni/plag(i)o/poenydio rhn

ur r. aonik llwfrddyn, llwfrgi

ur foeltr e r. bachgen mentrus, uffach o foi (ar laf.)

war gab e r. (yn eistedd) ar ei ben ôl / ar ei din

r.-lor seguryn, oferwr; un araf

revr(i)ad/reor(i)ad g. chwip din, cot(en) ar ei ben/phen ôl; (ffig .)llond bola (o annwyd / o ddiod feddwol / o of(o)n)

ur (pezh) r. a oa gantañ/ganti ’roedd wedi yfed llond bola, ’roedd yn feddw gaib/caib/dwll/ twll

ur r. aon llond bola/twll o of(o)n

ur r. droug oa ennañ ’roedd e mewn tymer wyllt, ’roedd yn benwan (walocs), ’roedd wedi colli’i limpyn yn llwyr

rez1 a. clir, diamwys, union; hawdd; heb glymau ynddo (am bren)

rez2 adf yn fanwl, yn llwyr, yn iawn, i’r llythyren, i lythyren y ddeddf

heuliañ r. ar gourc’hemennoù cadw’r / dilyn y gorchmynion yn llwyr / i’r llythyren

rez3 g. -ioù gwastad, lefel

r.-ha-r. yn gydwastad / yn gyfartal (â’i gilydd) yr un safon/lefel (â’i gilydd)

setu m’emaomp r.-ha-r.dyma ni’n gyfartal

rez4 b. -(i)où rhes

div r. dent dwy res o ddannedd

laka(a)t traoù en/war o r. rhoi pethau yn eu trefn / mewn trefn

ober ur r. d’ub. ceryddu/cymhennu/ cystwyo/termo rhn, dweud y drefn wrth rn, rhoi pryd o dafod i rn (ffig.), rhoi pregeth (ffig.)/termad i rn

r.-an-douar y llawr gwaelod

rez5 (ffurf dreigl. < grez) bf 2 un. pres. myn. ober qv.

rezin ll. -enn b. grawnwin ll. -en, grêps ll. -en (ar laf.)

rezon b. -(i)où rheswm

r. hoc’h eus! ’r(yd)ych chi’n iawn! ’r(yd)ych chi yn llygad eich lle!

rezonapl a. rhesymol

rezonaplik adf. yn symol, gweddol, go lew

ri (ffurf dreigl. < gri) bf 2 un. dyf. myn. ober qv.

rial gw. real

ribardell/ribardenn b. -où stori ddoniol/ ddigri, jôc; stori celwydd golau, stori asgwrn pen llo

ribin gb. -où ale, ffordd gul, llwybr cul, tramwyfa gul, gwli/gyli, gidel

r.-diribin yn codi a disgyn, yn mynd lan a lawr (am ffordd), ‘swits bac’ yn y ffordd

klask e/he ribinoù ei baglu/gwadnu/ heglu hi, dodi/rhoi’i draed/thraed yn y tir, cilio, ffoi

ur wiz kozh az a atav dre ar memes r. anodd torri hen arferiad, anodd tynnu cast o hengeffyl/gaseg

ribinad gb. tipyn o ffordd, pellter

ribitailh gb. haid (o blant)

ur r. bugale haid o blant

ribl g. -où ymyl, och(o)r (ffordd, afon, môr, dibyn ayyb.), glan

war r. an hent ar/wrth ymyl/och(o)r y ffordd

r.-ha-r. yn ymyl/och(o)r ei gilydd, och(o)r yn och(o)r

riblenn b. -où ymyl; hem; pafin, palmant

war r. ar prenestr ar sil y ffenest(r)

r.-straed pafin, palmant

riblennad b. -où llawn pafin/palmant; rhes(aid)

ur r. gwez-haleg rhes(aid) o goed helyg

ur r. leou-touet rhaffaid/rhes(aid) o lwon/regfeydd

ribler g. -ien herwr, gwylliad, ysbeiliwr; gloddestwr

riboder g. -ien diotwr, llymeitiwr, potiwr, slotiwr, yfwr (mawr), tancwr; merchetwr

ribodat be. corddi

ribot g. -où buddai; (anweddus) (pod) r. fylfa; merch sy’n cwrso/hel dynion

genaouek evel ur r. mor dwp â bwced/ stên/sledj/llo

riboul g. -où ale, ffordd gul, llwyb(y)r cul; llwyb(y)r tanddaearol; pwmp; gwâl, twll; twnel; (ffig.) ceg, llwnc; (ffig.) gwely

n’eo ket evit stankañ he r. ’all hi ddim cnoi/dal ei thafod, ’all hi ddim cau ei cheg

ur r. dour ffos, cwter

gouzout (diouzh) ribouloù ub. gwybod hanes rhn; adnabod ffyrdd/ triciau rhn; gwybod sut i drin/drafod rhn, gallu dod i ben â rhn

klask e/he ribouloù ei baglu/gwadnu/ heglu/sgathru hi, dodi/rhoi’i draed/ thraed yn y tir, cilio, ffoi, cymryd y goes

r.-diriboul mynd-a-dod yn ddi-baid

riboulat be. pwmp(i)o; yfed ger’ed, diota, slotian, hel diod

mont da r. mynd ar y sbri/dablen

richan g. trydar; brefu; murmur

richanat be. trydar, pyncio; clwcian; brefu; gweryru; brawlan

richer gb. -ioù nant, afon

richodell b. -ed robin goch

ridañ be. plet(i)o; crebachu, crychu, mynd yn grychau/rhychau; s(i)wblachan, sybachu

r. ar ridochoù plet(i)o’r llenni

r. e baraplu (ffig.) mynd i’r gogoniant, croesi (ffin amser), darfod marw

r. e dal / he zal crychu’i dalcen/thalcen

r. gorre an dour crychu wyneb y dŵr

ridell g. -où rhidyll, gog(o)r/gwager; clecyn, hen geg fawr (ffig.)

ur r. toull (ffig.) hen glebryn

ridellat be. rhidyllu, gogrwn/gogrynu; barnu, beirniadu, chwilio beiau, hollti blew (ffig.)

rideoz g. -ioù, ridoch b. -où llen

ar R. Houarn y Llen Haearn

riel g. tagwydd, clych y perthi, ladi wen

riell g. iâ du, glasrew

ober r. rhewi

riellañ be. rhewi

rifadenn b. -où sgrech

rifat be. rhoi sgrech

rigadell b. -ed clam, math o bysgodyn cragen; cocosen

r.-wenn cragen fylchog/Berffro

r.-ruz cocosen

rigadella be. hel(a)/casglu/crynhoi cocos; hel(a)/casglu/crynhoi cregyn bylchog/ Berffro

rigenn b. -où rhes

ur r. dier/diez rhes o dai

rigennad b. -où rhes(aid)

ur r. leoù touet rhaffaid/llif o regfeydd

rigognat be. (y)sgyrnygu, rhincian dannedd

rik1 a. cywir, cymwys, union; manwl; prydlon; pur, digymysg, heb ddim wedi’i ychwanegu ato; hollol, llwyr, rhonc, digyfaddawd, i’r carn, o’r iawn ryw, o’i ben/phen i’w draed/ thraed, o’i gorun/ chorun i’w sawdl, hyd fêr ei (h)esgyrn

un amzivat r. un cwb(w)l/hollol amddifad

dour r. dŵr pur

gwin r. gwin pur

kembraeg r. Cymraeg glân/gloyw/ rhywiog

komzoù r. geiriau priodol/iawn, union eiriau,

kontoù r. cyfrifon cywir

poeson r. gwenwyn pur

un teñzorier r. trysorydd cywir/manwl

ur broadeler r. cenedlaetholwr i’r carn, cenedlaetholwr rhonc/digyfaddawd

ur c’hembread r. Cymro glân gloyw / rhonc / i’r carn / o’r iawn ryw / o’i ben i’w draed / o’i gorun i’w sawdl / hyd fêr ei esgyrn

ur minor r. un cwb(w)l/hollol/llwyr amddifad, un amddifad hollol/llwyr

rik2 adf yn gywir/gymwys/hollol/union

amzivat r. cwb(w)l amddifad, hollol amddifad

d’an eur r. yn brydlon, yn union mewn pryd; ar yr union adeg/bryd

dianav-r. cwb(w)l anadnabyddus, dieithr/dierth llwyr/hollol

direbech r. cwb(w)l/hollol ddi-fai

gouzout r. gwybod i’r dim / yn burion / yn gywir / yn gymwys / yn union

heñvel r. yn gymwys/gywir/union yr un peth/fath

paeañ r. talu ar ei ben, talu ag arian pen/cywir/cymwys/parod

r.-ha-r. yn gwb(w)l/hollol gywir, ar ei ben, dim mwy na dim llai, i’r dim

rikamanet abf addurniedig, wedi’i (h)addurno/harddu

rikamaniñ be.addurno, harddu ag addurniadau / â cherfiadau; caboli

rikamanoù ll. addurniadau; cerfiadau

rikl a. llithrig

koulm (war) r. g. c(w)lwm rhed

rikladenn b. -où llithr(i)ad

riklañ be. llithro; sglefrio; gadael i lithro i’r llawr (am ddilledyn oddi am berson)

en em r. sleifio

riklus a. llithrig

rikoù ll. offer, cyfarpar; trugareddau

rikouret abf gw. rekouret

rim g. -où odl

rimoù diabarzh odlau mewnol

rimadell b. -où hanes; rhigwm; hwiangerdd; baled i blant

rimadelloù loudour rhigymau coch (ffig.)

rimadellañ be. rhigymu

rimañ be. odli

rimiañ be. rhwb(i)o, rhwto, caboli, gloywi, llyfnu/llyfnhau, rhoi sglein (ar); crafu, plicio (llysiau)

rimostell b. -où rhigwm

rin (ffurf dreigl. < grin) bf 1 un. dyf. ober qv.

rinkañ be. crafu (llysiau), plicio

rinkin g. -ed siarc

rinkun/ru(n)kun g. ffieidd-dod/ffieidd-dra

riñsañ be. gwacáu/gwagio; golchi; glanhau; clir(i)o; carthu (beudy ayyb.); tynnu trwy’r dŵr; lladd (planhigion)

r. ar voutailh gwagio’r botel, yfed y botel i’r gwaelod, yfed y botelaid i gyd

r. banneoù yfed ger’ed, llymeitian, diota, tanc(i)o, potio, slotian

r. da werenn ’ta! yf e i’r gwaelod ’te! lawr ag e! gwacâ dy wydryn ’te!

r. e dreid dezhañ mynd â’r gwynt o’i hwyliau; gwneud ffŵl o rn

riñset abf riñsañ qv.

hennezh eo bet r. e dreid dezhañ (ffig.) fe wnaed ffŵl ohono, gwnaed iddo ymddangos yn ffŵl

riot g. -où anghydfod, ffrae, cweryl, cynnen

riotal be. cynddeiriogi, fflamio; gwrthwynebu; ffraeo, cweryla, cynhennu; cyfeddach, diota, potio, slotian, tanco, yfed ei hoch(o)r hi, bod/mynd ar y dablen/sbri

rioter g. -ien cecryn, cynhennwr, codwr twrw, un cwerylgar/cynhenllyd/ffraellyd

riotus a. cecrus, cwerylgar, cynhennus, ffraellyd

rip a. sych ac oer, llym (am y tywydd)

ris (ffurf dreigl. < gris) bf 1 un. gorff. perff. ober qv.

risign g. -où crechwen, glaswen, gwên ddirmygus, chwerthiniad gwatwarus; gwawd, gwatwar

risignal be. chwerthin yn ddirmygus/ watwarus/wawdlyd, crechwenu, gwatwar, gwawdio

riskl g. -où peryg(l), enbydrwydd; ment(e)r

e/war r. mewn peryg(l)

e r. e oant da vezañ torpilhet ’roedden nhw mewn peryg(l) o gael eu taro gan dorpedo

kemer ur r. mentro

ne oan ket bet e r. eus va/ma buhez ’fu fy mywyd i ddim mewn peryg(l)

(n’eus) tamm riskl ebet ’does dim peryg(l) o gwb(w)l, mae’n hollol ddiogel

riskladenn b. -où llithr(i)ad; menter

risk(l)añ be. anturio, mentro

an hini ne riskl netra na koll na gounit ne ra os na fentri di beth ’enilli di ddim, oni fentrir ni cheir, rhaid mentro peth cyn cael dim, anam(a)l/odid elw heb antur; y ci a gerddo/aiff a gaiff (asgwrn i’w bilo), nid â yr hwn a erys yn y pant byth dros y bryn, gwan ei galon a gyll

risklus a. llithrig; peryglus, dansierus, enbydus; mentrus

rit1: mont en r. mynd yn gynddeiriog, cynddeiriogi (am gi)

rit2 (ffurf dreigl. < grit) bf 2 ll. pres. myn. ober gw. rhediad

riv/riw g. oerfel, oerni

kaout r. teimlo’n oer, bod yn oer

r. am eus 'rwy'n oer, ’rwy’n sythu/rhynnu/ fferru

r. am eus d’am zreid mae fy nhraed yn oer

bezañ gwak/kizidik ouzh ar r. bod yn dueddol o deimlo’r oerfel, bod yn sythlyd/rhynllyd, methu/ffaelu diodde’/godde’r oerfel

bezañ seizet gant ar r. sythu/rhynnu gan yr oerfel, cael ei (d)dala yn ngafael oerfel

dastum/tapout (ur barr) r. bod â’r oerfel wedi cydio/gafael ynddo/ynddi

louzoù enep/ouzh ar r. moddion at yr annwyd

n’eus ket r. d’e zaoulagad! (ffig.)’dyw e/o ddim yn ddall! ’does dim yn bod ar ei lygaid e/o! mae e/o’n gweld y cwb(w)l!

Rivanon/Riwanon epb. Rhiannon

rividik/riwidik a. sythlyd, rhynllyd, yn teimlo'r oerfel

rivier b. -où afon

rivin g. -où trychineb ariannol, methdaliad

bezañ ur r. bod yn draul/gost enbyd

rivinoù dinistr, distryw

rivinañ be. dinistrio, distrywio; gwneud yn fethdalwr, achosi methiant/dinistr ariannol

rivinet abf wedi mynd yn fethdalwr, a'r hwch wedi mynd drwy'r siop, wedi mynd i Dre-din

rivinus a. dinistriol, niweidiol iawn

riz1 g. -ioù a thorf. -enn b. reis

riz2 g., rizenn(ad) b. -où och(o)r, ymyl; glan astell, silff; cornis; sgertin; rhes, llinell, streipen

rizenn b. -où gwth o wynt; cawod ysgafn

ro g. -ioù, road g. -où rhodd, anrheg; adduned

ober r. tyngu llw o ymgysegriad (cref.)

ro- bôn reiñ/roiñ qv.

roadenn b. -où rhodd, anrheg; dawn

Roaz(h)on e. lle Rennes (Ffrg)

Roaz(h)onad g. -iz brodor/gŵr o Roaz(h)on

robenn b. -où gwisg, gŵn; urddwisg

ar r. eured y wisg briodas

Robin: paotred Mari Robin yr heddlu, y glas

robot g. -où robot

roched gb. -où crys

bezañ e r. e gwask e reor/revr (ffig.) bod â chroen ei din ar ei dalcen (ffig.), bod mewn hwyl wael / hwyliau gwael

bezañ reor/revr ha r. gant ub., bezañ ’vel ur r. hag un hiviz gant ub. bod fel person a chiwrad / fel curad a pherson â rhn, bod yn ffrindiau mawr / yn llawia’ â rhn, bod fel Dafydd a Jonathan

e korf / war gorf e r. yn llewys ei grys

kannañ e r. d’ub rhoi pryd o dafod / rhoi pregeth i rn (ffig.), ceryddu/cymhennu/cystwyo/dwrdio/termo rhn, rhoi cerydd/stŵr/termad i rn

lavaret d’e r. / etre e r. hag e chouk / etre e r. hag e vruched dweud o dan ei ana(d)l, dweud wrtho’i hunan,

roc’h1 b. reier craig

bezañ start evel ur r. bod yn gadarn fel y graig

kousket evel ar r. cysgu fel y graig

roc’h2 g., roc'hadenn b. rhoch; chwyrn(i)ad

roc'hal, roc’hellañ be. rhochian, chwyrnu

r. evel ur morhoc’h / ur broc’h chwyrnu fel mochyn

r.-diroc’hal chwyrnu’n ddi-baid

roc’hek g. creigiog

roc’hell b. -où craig

roc'hellek a. caregog; creigiog; garw

roc’her g. -ien rhochiwr, chwyrnw

rock g. cerddoriaeth roc

r.’n’roll sigl a swae, roc a rôl

rod b. -où, rojoù rhod, olwyn

r.(ig) a dro a ra bro egni a lwydd, y ci a gerddo a gaiff (asgwrn i’w bilo), y diwyd a lwydda, deuparth llwyddiant : diwydrwydd, ni cheir da heb lafur

r.(ig) a red ne bad ket edau rhy dynn a dyrr; gan bwyll y mae mynd ymhell, nid ar redeg y mae aredig

r.-sikour olwyn sbâr

ar r. a dro, treiñ a ra ar r. mae’r rhod yn troi; mae bywyd yn dal i fynd yn ei flaen

ar r. a-dreñv yr olwyn ôl

ur r.-vleniañ/vleinañ/stur olwyn lywio

rodoù/rojoù (ffig.) coesau

kreñv a-walc’h on met rojoù fall an hini am eus ’rwy’n gryf ei wala ond coesau gwael sy gen i / ond fy nghoesau sy’n fy mhoeni

rodal be. torsythu, cerdded yn (dor)syth/ dalog/falch, ei sgwar(i)o/lord(i)an hi, rhodresa

rodell b. -où cwrlyn; cudyn cyrliog

rodellañ be. crychu; cwrlo/cyrlio

r. e vantell-c’hlav crychu’i got law

r. he blev cwrlo/cyrlio’i gwallt

rodellek a. crychlyd; modrwyog, cwrlog/ cyrliog

rodlec’h g. gw. rollec’h g.

rododenron torf. rhododendron

roeñv b. -où rhwyf

roeñvadenn b. -où rhwyfad

roeñvat be. rhwyfo

roeñver g. -ien rhwyfwr

roer g. -ien rhoddwr

roet abf reiñ/roiñ qv. rhoddedig, wedi’i r(h)oi

rog g. -où rhwyg

rogañ gw. regiñ

rogentez/rogoni b haerllugrwydd, digywilydd-dra hyfdra

roget abf wedi'i r(h)wygo, carpiog

roiñ be. rhoi gw. reiñ

rok a. balch, haerllug, hy, ffroenuchel, trahaus, eg(e)r

rokedenn b. enn tiwnig, math o oferôl

r. maouez blows(en), crys merch

roll g. -où rholyn; rholer; rhestr; catalog; tennyn, cynllyfan; rhan (mewn drama, ffilm)

bevañ/bezañ en e/he r. byw yn rhydd; byw yn annibynnol; byw fel y mynno

c'hoari ur r. chwarae rhan

c’hoari r. Y.-V. Perrot chwarae rhan Y.-V. Perrot

en e r. yn rhydd, yn ddilyffethair/ ddilestair

leuskel ub. en e r. gadael/gollwng rhn yn rhydd, rhoi penrhyddid / rhoi rhwydd hynt i rn

mont war ar r. ymrestru, listio; cael ei (h)enwebu, sefyll yn ymgeisydd

ober/sevel ur r. gwneud rhestr, rhestru

r.-gerioù geirfa; mynegai

r.-labour rhaglen/amserlen waith

r.-marc’hadourez catalog

r.-(ar-)meuzioù/pred bwydlen

r.-studi rhaglen waith (astudiaeth), cwricwlwm

ar r.-studi broadel, ar r.-studi berzh-Stad y Cwricwlwm Cenedlaethol

rollañ be. rhol(i)o; rhoi (enw) ar restr, ychwanegu at restr, rhestru; cofrestru; clymu bob yn ddau (am anifeiliaid); clymu wrth gynllyfan/dennyn; rhoi (e.e. perlau/mwclis) ar linyn/edau

r. a rez ganin? ‘wyt ti’n cofrestru / rhoi dy enw yn un o’m criw (wrth longwr, neu Sioni) ?

en em r. cofrestru, ymgofrestru; (ffig.) swagro, ei (d)dangos ei hun, (am fachgen) llancio

Rolland epg. Rolant

rollec’h g. -ioù rhigol

rom g. rỳm

Rom(a) e. lle Rhufain

roman a. Rhufeinig

romañcheg g. Romawns

Roman g. -ed Rhufeiniwr

amzer ar Romaned cyfnod y Rhufeiniaid

romant g. -où, romañchoù nofel

e stumm ur r.-red ar ffurf stori gyfres

romanter g. -ien nofelydd

roñch(ig) g. -où llwyb(y)r, feid(i)r, wtra

roñfl g. -ed cawr

ronk g. a ll. -enn b. rhoch (angau), rhwnc

ronkal be. bod â’r rhoch; griddfan, cwyno

r. ouzh ub. pregethu wrth rn (ffig.), cymhennu/cystwyo/termo rhn, rhoi pryd o dafod i rn

ronkell b. rhoch

ronkellañ be. rhoch(i)an (wrth farw)

roñse g. -ed, roñsed ceffyl, march

ront1 a. crwn, rownd

r. e oa e votoù/seulioù ’roedd e’n feddw, ’roedd o wedi’i dal hi, ’doedd dim coes o dano (ar laf.)

ront2 g. -où, roñchoù cylch

rontaat be. gwneud yn grwn; mynd yn grwn; chwyddo; tewhau, magu bloneg

rontad g. -où bol(i)aid / llawn bol(a) o fwyd

Roparz/Roperzh epg. R(h)obat, Rhobert

rord g. -où rhaff drwchus

rordañ be. rhaffo/rhaffu, clymu â rhaff; chwip(i)o, colb(i)o, ffusto, wald(i)o

Rosko e. lle Roscoff (Ffrg)

Roskoad g. Roskoiz brodor o Rosko, un o drigolion Rosko

Roskoiz p’en em lakont da ganañ n’eo ket hanter-ober a reont pan fydd gwŷr Rosko’n dechrau canu byddan nhw’n ei morio hi / byddan nhw’n gwneud ag arddeliad / nid hanner gwneud y byddan nhw

rost a. a g. rhost

rostañ be. rhost(i)o, digoni (cig); deifio

rostet abf rostañ qv.

un tamm yar r. tamaid o gyw iâr / o ffowlyn wedi’i rost(i)o

rouaned/rouanez1 ll. roue qv.

Gouel ar R. Gŵyl yr Ystwyll

rouanez2 b. -ed brenhines

r.-al-liorzhoù (bot.) barf yr hen ŵr

r.-ar-prajoù/foenneg (bot.) barf yr afr / y bwch, erwain, blodau'r mêl

rouantelezh b. -ioù teyrnas

roud1 adf. ffordd, siwd, sut

roud2 g. -où, roujoù ffordd, heol/hewl; cyfeiriad; ôl, ôl troed, trywydd; taith, siwrnai; (gyda’r neg.) arlliw, golwg, sôn

r. al louarn trywydd y cadno

r. ebet! dim golwg/ôl/sôn/arlliw yn y byd / o gwb(w)l!

bez’ e oa r. d’ober ’roedd yna (dipyn o) ffordd i fynd

den ne gavas r. dioutañ ’welodd neb arlliw/olwg ohono, ’welodd neb sôn amdano / ddim o’i ôl

e(n) r. ar y ffordd

forzh da vale e reer r. hep dale (ffig.) dyfal donc a dyrr y garreg

an noz a gerzhas en he r. aeth y nos yn ei blaen

hag ur bugel all e(n) r. a phlentyn arall ar y ffordd

hep gouzout na r. na rabez heb wybod y ffordd na dim, heb wybod dim yw dim / dim oll

koll e/he r. colli’i ffordd

mont en e r. cychwyn/mynd (ar ei hynt/ ffordd), ei chychwyn hi, ymadael

ne chome na r. na tres/liv anezhañ ’doedd dim golwg/arlliw ohono, ’doedd dim sôn amdano

peb hini d’e r. / en e r. pob un i’w ffordd ei hun

un eurvezh r. awr o daith/siwrnai, gwaith awr (o deithio/gerdded)

ur pennad mat a r. tipyn o ffordd/ siwrnai, ffordd/siwrnai bell

war r. Plouared ar ffordd/hewl/heol Plouared

war da r. ar dy ffordd

r.-karr ôl cart/car, olion olwynion

roudoù fresk olion diweddar/ffres

bale/mont war roudoù ub. dilyn (yn) ôl troed rhn, (ffig.) dilyn esiampl rhn

aet eo war roudoù e vreur mae e wedi dilyn (yn ôl troed) ei frawd

dispenn e roudoù dilyn yn ôl ei droed

heuliañ diouzh/war roudoù al louarn mynd ar drywydd y cadno, dilyn ôl troed y llwynog

roudenn b. -où cyfeiriad, ôl, ôl troed; llinell, rhes, streipen; cledr (rheilffordd)

r. an heol cyhydedd

r. garr ôl cart/car, olion olwynion

r. vor ôl cwch/bad/llong ar wyneb y môr

distreiñ d’e r. dychwelyd i’w hen arfer/ffordd

mont dreist ar r. mynd yn rhy bell (ffig.), mynd dros ben llestri (ffig.)

roudoù tud a oa en erc’h ’roedd ôl traed / ’roedd olion pob(o)l yn yr eira

r.(-al-lagad) rhwyden, pilen (y llygad), retina

r.-gi bwa seithliw, bwa'r Drindod/arch/ glaw, enfys

roudennad b. -où rhes

roudennañ be. tynnu llinell(au), ffurfio rhes(i), gwneud streip(iau)

roudenneg g. -ed sebra

roudennek a. rhesog, llinellog, streipog

roudour g., roudouz b. -ioù rhyd; afon, nant

roue g. -ed, rouaned/rouanez brenin, teyrn

R. an holl rouaned Brenin y brenhinoedd / yr holl frenhinoedd

deuet e oa tri r. eus ar sav-heol da welet ar Mabig Jezuz daeth tri brenin o’r dwyrain i weld y Baban Iesu

pa oa Nomenoë r. pan oedd Nomenoë yn frenin / yn teyrnasu, yn ystod teyrnasiad Nomenoë

torfed enep r. teyrnfradwriaeth

gwastell ar Rouaned teisen/cacen (Gŵyl) Ystwyll

roued gb. -où, rouejoù rhwyd

pakañ/tapout pesked gant ur r. dal(a) pysgod â rhwyd, rhwydo pysgod

rouedoù/rouejoù toull en deus! (ffig.) ’does dim gobaith (caneri) gydag e, ’does dim gobaith mul yn y Grand National ganddo fo

da vare ar rouedoù/rouejoù ym mrig yr hwyr, fin nos

rouedad b. -où rhwydaid, llond rhwyd; rhwydwaith

ur r. a hentoù-houarn rhwydwaith o reilffyrdd

ur r. skolioù cylch/clwstwr o ysgolion

rouedañ be. rhwydo

rouedenn b. -où rhwyden; pilen

digoret eo he r. (ar laf.) mae hi wedi’i difwyno/threisio

rouedenniñ be. treulio/gwisgo’n denau, teneuo (am ddefnydd)

roueed ll. roue qv.

roueel a. brenhinol

roueelezh b. -ioù brenhiniaeth, teyrnas

rouesaat be. prinhau, mynd yn fwy a mwy prin, gostwng, lleihau (o ran nifer); mynd yn fwy a mwy anam(a)l/anfynych, mynd yn llai a llai am(a)/mynych; teneuo (am blanhigion)

war r. ez a bep bloaz ar gembraeg-erien en oad etre - siwazh deomp mae nifer y siaradwyr Cymraeg canol oed yn gostwng bob blwyddyn - gwaetha’r modd, mwya’r gofid/trueni

rouesañ a. gradd eithaf rouez qv.

rouesoc’h a. gradd gymh. rouez qv.

dont da vezañ r.-rouesañ/-rouez prinhau, mynd yn brinnach / yn fwy a mwy prin / yn fwyfwy prin

rouestl g. -où dryswch, cymhlethdod, cymysgwch, annibendod

rouestlañ be. drysu, cymhlethu, cymysgu, annibennu

rouestlet abf wedi drysu; cymhleth, dyrys; cymysg; yn glymau i gyd, yn anniben

rouez a. prin; tenau, heb fod yn drwch/ niferus

r. eo ar Bloueskadiz n’o defe ket soñj eus ar peñse-se prin yw trigolion Ploueskad na fyddai’n cofio’r llongddrylliad yna/hwnnw

roufenn b. -où crych(iad), rhych

roufennañ be. crychu; crebachu

roufennet abf crych(iog), crychlyd, yn llawn rhychau; crebachlyd, wedi crebachu

roulañ/roulat be. rhol(i)o; mynd (am gerbyd ar olwynion); troi; byw'n ofer/afradlon; mynd ar y sbri/dablen, potio, slotian, tanc(i)o, yfed ger’ed / ei hoch(o)r hi (diod feddwol), hel diod/ tafarnau

r. e yaouankiz byw ei lencyndod i’r ymylon

roul da yaouankiz rak ne bado ’vit atav gwna’n fawr o dy / o’th ieuenctid oherwydd ’wnaiff e ddim para/parhau am byth

rouler g. -ien oferwr, un afradlon; potiwr, slotiwr, llymeitiwr, tanc(i)wr, yfwr mawr, meddwyn, un yn hel tafarnau

roulerez b. -ed gwraig/merch yn meddwi

roumarin g. a thorf. rhosmari

roumaneg g. Rwmaneg

Roumania e.lle Rwmania

rous1 a. gwinau; brown, o liw cnau castan, lliw copor; coch; â lliw haul arno/arni, ag ôl y tywydd ar ei (h)wyneb

labous r. telor(ydd), jac llwyd y baw

ur gazeg r. caseg winau

rous2 adf yn llawn dig/cas, gan wgu

sellet r. ouzh ub. edrych yn ddig/gas/ sarrug ar rn, gwgu ar rn

roustad g. -où cot(en), crasad/crasfa, colbad, cweir, curfa, lardad; chwip din

reiñ ur r. d’ub. rhoi cot(en)…chwip din i rn (gw. roustad)

rout g. gw. roud

rouz a. pengoch

rouz1 g. (y lliw) coch; cochni

r.-beure cochni’r bore

r.-noz cochni’r nos

rouz2 g. -ien cochyn, un pengoch; twpsyn, hercall

ober e r. chwarae'r ffŵl, clown(i)o

rouzañ be. cochi, tywyllu, troi'n frown, gwneud yn frown; cael lliw haul; rhuddo, llosgi

ne rouzo ket kalz an douristed o c’hein evit an hañv ’chaiff yr ymwelwyr ddim llawer o liw haul eleni / yr haf hwn, haf digon gwael gawn ni eleni

rouzard/rouzegan g. -ed telor(ydd), jac llwyd y baw

rouzenn b. -ed cochen, merch bengoch

rouzig g. (ar laf.) coffi; twpsyn, hercall, nerco

rouzmouz g. grwndi

rouzmouzat be. canu grwndi/crwth

roz1 a. pinc, rhosliw, gwridog

roz2 g. -ioù rhos, bron/lleth(e)r (bryn)

roz3 torf. -enn b. (bot.) rhosod/rhosynnau ll. rhosyn

r.-aer pabi coch (yr ŷd)

r.-kamm cennin Pedr, daffodil

r.-agroaz/-ki/-gouez rhosyn gwyllt, mieri Mair, marchfieri

r.-malo hocys bendigaid

r.-moc'h llysiau'r cwsg, cwsglys, pabi

r.-Sant-Erwan rhosyn y mynydd/grog

r-sinkl melyn yr ŷd, gold/melyn Mair

rozell b. -ioù rhasgl, (y)sgrafell; lledwr (i ledu cytew ffrois/crempog/pancos/pancogau ar y maen)

gounit arc’hant gant ar r. rhofio arian i mewn, pentyrru arian, gwneud arian fel gro/slecs / y mwg

r.-c’hlav sychwr ffenest(r)/glaw

rozellat be. cribinio, rhacanu, crafu; codi/cwnnu (lludu), tynnu (lludw)

r. arc’hant rhofio arian i mewn, pentyrru arian, gwneud arian fel gro/slecs/ y mwg

rozenn b. roz qv.

n’eus (nep) rozenn gaer na zeu da c’hoeñviñ fe wywa’r rhosyn hardda’, ‘y mae tegwch yn twyllo a phrydferthwch yn darfod’, ‘gwywa’r gwelltyn - syrth y blodeuyn’

r.-Indez ceilys

rozinil g.a thorf. -enn b., roz-sinkl torf. -enn-sinkl b. (bot.) gold/melyn Mair

ru b. -ioù stryd

ruadenn b. -où tindafliad (am geffyl/ gaseg/fuwch)

rual be. codi/cwnnu coesau ôl, tindaflu (am geffly/gaseg/fuwch), cicio yn erbyn y tresi; aflonyddu, cynrhoni, gwingo

r. gant an avel ymffrostio, brolio

ruban g., rubanenn b. -où rhuban

rubar(bez) torf. -enn b. rhiwbob

ruch a. gw. rut

ruchañ be. gw. rutañ

rudell b. gw. ruzell

rufladenn b. sniff(i)ad

ruflañ be. ffroeni, synhwyro, sniff(i)an; gwynto, sawro, arogleuo/arogli

rugbi g. rygbi

ruilh g. -où rholer, rhowl; cylch, cant; codwm, twmlad

r. al lestr symudiad y llong/bad/cwch

r. ar mor ymchwydd/dygyfor y môr

peseurt r. a ra? beth yw ei hynt/hanes? siwd/sut mae’n dod yn ei flaen/blaen?

ruilhoù ar Chouanted castiau’r Siwaniaid

ruilhoù ar gevredigezh hanes/hynt/ rhawd y gymdeithas

ruilhal/ruilhañ be. rhol(i)o: mynd, teithio (am gar); llifo; taranu; bwrw/taro i lawr (â char)

r. e voull byw/treul(i)o ei fywyd, rhedeg ei rawd

r. udb. en e spered troi rhth yn ei feddwl

ar voull a ruilh gantañ mae ffawd o’i blaid / o’i du / yn gwenu arno

delc’her a ra da r. bepred? ydy e/hi’n dal(a)/para i fynd (o hyd)?

r.(-ha-diruilhal), ruilh-diruilh rhol(i)o a rhol(i)o, rhol(i)o’n ddi-baid, rhol(i)o yn ôl ac ymlaen

ruilhadenn b. -où rhol(i)ad;torf enfawr

ruilhenn b. -où modrwy; dolen (cadwyn); cylch metal; rhol(i)wr, rholbren (i ledu toes ayyb.); silindr

stagañ e varc’h / he marc/h ouzh ur r. fall siarad am rth y buasai’n well peidio â sôn amdano

ruilhennoù-skouarn clustdlysau

ruilhet abf ruilhal qv.

r. en deus e voul(l) daeth i ben ei rawd, rhedodd yr yrfa, daeth ei oes i ben

e vab a oa bet r. gant ur wetur dec’h cafodd ei fab ei fwrw/daro i lawr gan gar ddoe

rujodenn b. robin goch

ru(n)kun g. atgasedd, fieidd-dod

r. am eus outañ/outi mae’n atgas/ ffiaidd i mi/fi, mae’n troi arna’ i, mae’n codi cyfog arna’ i

ru(n)kuniñ be. ffieiddio, bod yn (at)gas,

r. a reont rak al laezh mae llaeth yn (at)gas ganddyn nhw, mae llaeth yn ffiaidd/wrthun iddyn nhw, mae llaeth yn troi arnyn nhw / yn codi cyfog arnyn nhw

ru(n)kunus a. atgas, cas, ffiaidd

rumm g. -où cenhedlaeth; cyfres; dosbarth; carfan, rhai; teulu, tylwyth; pâr; hil, brîd; diadell

a r. da r. o genhedlaeth i genhedlaeth, o un / o’r naill genhedlaeth i’r llall

daou r. (a dud) a zo o chom en ti-se mae dau deulu’n byw yn y tŷ yna

ur r. anezho a oa aet da vale ’roedd rhai/carfan/cyfran ohonyn nhw wedi mynd am dro

ur r. botoù pâr o (e)sgidiau

ur r. saout diadell o wartheg, buches

ur r.-tud teulu

rummad g. -où, rummajoù cenhedlaeth; cyfres; dosbarth, categori; carfan

r. an noblañs y dosbarth bonedd, y boneddigion

a r. da r. o genhedlaeth i genhedlaeth

ar r yaouank y genhedlaeth iau

ur r. abadennoù cyfres o raglenni/ gyngherddau

ur r. anezho a oar brezhoneg mae rhai/carfan/cyfran ohonyn nhw’n medru Llydaweg

ur r. romantoù/romañchoù cyfres o nofelau

run g. -ioù (b. mewn e. lle) bryn, bryncyn

war lein ar r. ar ben y bryn, ar gopa’r bryn

runkun gw. rukun

rusaat be. cochi, mynd yn goch, gwrido, mynd yn fwy coch (+ yn wleidyddol), mynd yn fwy i’r chwith (yn wleidyddol)

ruseg g. Rwsieg

Rusia b. Rwsia

Rusian g. -ed Rwsiad

rusian a. Rwsiaidd, o Rwsia, yn ymwneud â Rwsia, yn perthyn i Rwsia

rusianeg g. Rwsieg

rusianek a. Rwseg, yn yr iaith Rwsieg

rusk g. a thorf. -enn b. rhisg(i)l

petra a ra an dro d’ar c’hoad hep mont e-barzh? ar r.! beth sy’n mynd o (am)gylch y coed heb fynd i mewn? y rhisg(i)l!

ruskenn b. -où rhisg(i)l; cwch gwenyn

ober r. ffynnu

ober r. fall bod yn wael (o ran iechyd)

ober r. vat bod yn iach

petra a ra an dro d’ar c’hoad hep mont e-barzh? ar r. gw. rusk

ur r. blouz cwch gwenyn o wellt

ruskennad b. -où llond cwch gwenyn; gwythïen (daeareg)

ur r. glaou kalet gwythïen o lo carreg/caled

ruspin1 a. gwritgoch, fflamgoch (am wyneb),

ruspin2 g. dyn gwritgoch

rust1 a. garw, caled, cras, aflafar; difrifol (yr olwg), diserch; didrugaredd; (geiriau) anghwrtais, llym; (am ddyn ac anifail) cryf, iach

rust2 (adf) yn arw, yn galed, yn gras, yn aflafar; (siarad) yn llym; (ateb) yn chwyrn, (am ddyn ac anifail) yn gryf, yn iach

rustaat be. dod/mynd yn fwy garw / yn arwach / yn ffyrnicach; cynddeiriogi (am y môr ac am bob(o)l)

ruster g., rustoni b. gerwinder

rut a. twym (am anifail yn chwennych cymar)

rutañ be. bod yn dwym (am anifail yn chwennych cymar)

rutenn b. -où stor(o)m o wynt

ruz1 a. coch, brown, cringoch; drud iawn; affwysol, enbyd, difrifol, dychrynllyd, ofnadwy; mawr

r. diouzh an noz gwenn d’ar mintin laka joaus ar pirc’hirin, r. pa guz gwenn pa sav - sur e vo amzer vrav coch/cochni i fyny : teg yfory, coch yr hwyr : cysur llongwr

r. evel kribenn ar c’hilhog yn goch fel crib y ceiliog, mor goch â chrib y ceiliog

r. gant ar gounnar yn goch yn ei dymer/thymer

r. gant ar vezh yn gwrido o gywilydd

r. heol deus ar mintin glav a-benn ar fin / a ra nec’h d’ar martolod, (melen pa guzh) ruz pa sav sur da vezañ glav coch/cochni i lawr : glaw mawr, cochni yn y bore glaw ar y godre / am(a)l gawode / brithion gawode, cochni’r bore - glaw’r prynhawn, coch y wawr glaw mawr (coch y pnawn braf iawn), bore coch - bryd bynnag y daw - ceir yn fynych wynt a glaw, bore coch : gwynt neu law, coch cynnar - tywydd garw (coch hwyr - heulwen, medden nhw)

r. spontus eo deuet an tiez da vezañ mae tai wedi mynd yn ddrud difrifol / yn enbyd/ddychrynllyd/ofnadwy o ddrud

ar re r. y comiwnyddion; y chwith eitha’(yn wleidyddol)

bezañ r. war ub./udb. bod yn ddwl am rn/rth, dwlu/dotio/ffoli/gwirioni/mopio ar rn/rth

bisig r. gwiwer goch

bouzellenn/korzenn r. pibell fwyd

me a zo erru r. ma/va bouzelloù ’rwy’n llwgu/clemio, ’rwy’n cwympo/ marw/clemio o eisiau bwyd, mae gwylder enbyd arna’ i, mae eisiau bwyd yn ofnadwy/arw arna’ i

dont da vezañ r. cochi; gwrido; mynd yn ddrud

mont d’an daoulamm r., mont d’ar red tan r. mynd fel cath i gythraul, mynd fel ergyd o saeth/wn

paourentez r. tlodi affwysol/enbyd/ mawr

ur fulor r. tymer dychrynllyd/enbyd/ ofnadwy

ur paotr blev r. cochyn

ur plac’h blev r. cochen

r.-bev/-fflamm/-glaou/-tan fflamgoch, coch fel tân

r.-gwenn ag arlliw o gochni, â gwawr binc

r.-mouk coch tywyll

r.-muzelloù/-pok minlliw

r.-roz pinc

r.-vaen rhuddem

Perig kof-r. robin goch

ruz2 adf iawn, enbyd, difrifol, dychrynllyd, ofnadwy

ruz3 g. (lliw) coch

gwisket e r. wedi’i (g)wisgo mewn coch

livet e r. wedi’i (l)liw(i)o’n goch

ruz4g. llusgwr

ur r.-botoù malwoden (ffig.), un fel llong ar dir sych, un fel heddi’ a fory; seguryn, gwagswmerwr, ymlusgwr, loetryn, cwt/cynffon y fuwch (ffig.)

ur r.-revr gw. ur r.-botoù; llithren

ruzañ be. llusgo; llithro

r. anezhi (ffig.) crafu byw, dygnu/ rhygnu arni, ymlusgo ymlaen, byw fel llygoden eglwys, dal(a) llygoden a’i bwyta hi (ffig.)

r. e dreid/votoù llusgo’i draed, mynd ling-di-long; oedi, sefyll(i)an, loetran, gwagswmera, tin-droi, segura; cropian/ cripian/cripad; llithro/sleifio bant / i ffwrdd / ymaith

r. ub. kuit taflu/tawlu rhn allan/mas, dodi rhn i fynd, dangos y drws i rn, diarddel rhn (o gwmni / o gymdeithas / o dîm / o’i waith)

r. war e gof ymlusgo ar ei fol(a)

ruzard1 a. cochlyd, â gwawr goch

ruzard2 g., -ez/-enn b. -ed un wynep-goch, un (g)writgoch

ruzata be. sglefrio, llithro

en em r. ymlusgo

ruzc'hlas a. porffor

ruzder g. -ioù cochni, awyr goch; clwy’r marchogion, y lledewigwst

r. diouzh ar mintin - (evel ar merc’hed a ev gwin - ) sur da ober gwall fin gw. ruz heol deus ar mintin

r. diouzh an noz - brav an amzer antronoz coch(ni) i fyny - teg yfory, coch yr hwyr - cysur llongwr

ruzelenn b. -où nant fach, ffos, cwter

ruzell1 b. cochni; awyr goch

r. veure r. deiz - glav pe avel da greisteiz gw. ruz1

emañ ar r. veure o tarzhañ mae’r wawr yn ffrwydro’n fflamgoch

(ar) ruzell2 b. (y) frech goch

ruzenn1 b. -ed buwch goch

ruzenn2 b. gw. ruzell1

ruzer g. -ien un yn llusgo’i draed, diogyn, pwdryn, seguryn, gwagswmerwr, loetryn

pebezh r.! dyna bwdryn! mae e fel llong ar dir sych! mae fel heddi’ a fory!

ruziañ be. cochi; gwrido; crino

r. gant ar sec’hed bron marw o syched, bron â thagu o eisiau diod

(ar) ruzig g.(medd.) (y) frech goch

ruzikal be. sglefrio

ruzikell b. -où cart llusg, tobogan, sled

ruziker g. -ien sglefriwr